IPArd - mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Ko može da konkuriše za sredstva


Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:
• fizička lica ili
• pravna lica, sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.


Korisnici treba da:


• dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
• pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
• u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;
• u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.


Nacionalni standardi

 

Standardi EU

Ekonomska održivost gazdinstva

 

Zajednički prihvatljivi kriterijumi

 

 

Visina pomoći i stopa dorpinosa EU


Visina pomoći iznosi do:


Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

 

min. 5.000 evra, maks. 700.000 evra;

min. 5.000 evra, maks. 1.000.000 evra


Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa

 

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI PO SEKTORIMA


Proizvodnja mleka


Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 300 krava:

Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 300 krava:

Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 1.000 goveda/150 do 1.000 ovaca ili koza/ 100 do 10.000 svinja/ 4.000 do 50.000 brojlera

 

Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremu za:

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 1.000 goveda, ovaca ili koza/ preko 10.000 svinja/ preko 50.000 brojlera po turnusu

 

Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)


Poljoprivredna gazdinstva sa 2 do 50 ha zemljišta pod usevima:

Poljoprivredna gazdinstva sa 50 do 100 ha zemljišta pod usevima:

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 100 ha zemljišta pod usevima:

Poljoprivredna gazdinstva sa 2 do 50 ha zemljišta pod usevima:

Poljoprivredna gazdinstva sa 50 do 100 ha zemljišta pod usevima:

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 100 ha zemljišta pod usevima:

 

Ostali usevi (voće i povrće)

 

Poljoprivreda gazdinstva sa 2-20 ha jagodičastog voća i 5-100 ha drugog voća:

Poljoprivredna gazdinstva sa 0,5-5ha plastenika/staklenika, ili 3–50 ha otvorenog prostora za proizvodnju povrća:

 

Za detaljnije o ovom programu pošaljite nam upit na naš email: office@krunet.net ili nas kontaktirajte putem telefona: 064.143.72.45 (Saša Petrović)