IPARD Mera 1 - izgradnja, nabavka opreme, nabavka novog traktora, obnovljivi izvori energije...
IPARD Mera 3
IPARD Mera 7
Slide Background

IPARD Mera 1

Investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja, oprema, traktori).

Plan raspisivanja: od 01.04.2021. do 30.06.2021.
Očekivani termin Javnog poziva: kraj Juna 2021.
IPARD Mera 1
Slide Background

IPARD Mera 3

Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Plan raspisivanja: od 04.05.2021. do 15.07.2021.
Očekivani termin javnog poziva: Jul 2021.
IPARD Mera 3
Slide Background

IPARD Mera 7

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (ruralni / seoski turizam).

Plan raspisivanja: od 01.06.2021. do 30.08.2021.
Očekivani termin Javnog poziva: sredina Jula 2021.
IPARD Mera 7

IPARD subvencije

MERA 1

MERA 1

Investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja, oprema, traktori).

Konkurs je u toku: od 21.06.2021. do 10.09.2021.

Ko može da konkuriše?

Poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 1. fizička lica;
 2. pravna lica sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti;

Opšti uslovi

Korisnici prilikom podnošenja zahteva treba da:

 • dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
 • pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
 • u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS.
 • u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

Nacionalni i EU standardi

Do donošenja Rešenja o isplati, poljoprivredno gazdinstvo mora se uskladiti sa važećim zakonskim propisima i standardima i to:

Za nacionalne standarde:

 • gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 • Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Za standarde EU:

 • Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Visina subvencije

Visina pomoći iznosi do:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova
 • 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave)
 • 70% u planinskim oblastima

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

Za voće, povrće, ostale useve, i sektor grožđa:
minimalno 5.000 evra, maksimalno 700.000 evra;

Za sektor mleka i mesa, kao i sektor jaja:
minimalno 5.000 evra, maksimalno 1.000.000 evra;

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa u toku trajanja celog programa, kroz više javnih poziva.

Detaljnije...
MERA 3

MERA 3

Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Očekivani početak konkursa: jul - avgust 2021.

Ko može da konkuriše?

Poljoprivredni proizvođači ili prerađivači, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 1. preduzetnik;
 2. pravna lica sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti;
 3. zemljoradničke zadruge;

Opšti uslovi

Opšti uslovi

Nacionalni i EU standardi

Do donošenja Rešenja o isplati, poljoprivredno gazdinstvo mora se uskladiti sa važećim zakonskim propisima i standardima i to:

Za nacionalne standarde:

 • gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 • Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Za standarde EU:

 • Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Visina subvencije

Visina pomoći iznosi do:

 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova
 • 60% za investicije u postrojenja za tretman otpadnih voda

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

Za sektor mesa, voća i povrća, jaja i grožđa:
minimalno 10.000 evra, maksimalno 1.000.000 evra;

Za sektor mleka:
minimalno 10.000 evra, maksimalno 2.000.000 evra;

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 2 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa u toku trajanja celog programa, kroz više javnih poziva.

Detaljnije...
MERA 7

MERA 7

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (ruralni / seoski turizam).

Očekivani početak konkursa: jul - avgust 2021.

Ko može da konkuriše?

Fizička i pravna lica koja su se do sada bavila turizmom i ugostiteljstvom, kao i oni koji nemaju iskustva u tim oblastima, ali do kraja realizacije investicije treba da imaju kategorisani objekat za pružanje turističkih ili ugostiteljskih usluga i to:

 1. fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice;

Opšti uslovi

Opšti uslovi

Nacionalni i EU standardi

Do donošenja Rešenja o isplati, poljoprivredno gazdinstvo mora se uskladiti sa važećim zakonskim propisima i standardima i to:

Za nacionalne standarde:

 • gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 • Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Za standarde EU:

 • Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Visina subvencije

Visina pomoći iznosi do:

 • 65% ukupnih prihvatljivih troškova

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava je sledeći:

minimalno 5.000 evra, maksimalno 300.000 evra;

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 400.000 evra javne pomoći iz IPARD II programa u toku trajanja celog programa, kroz više javnih poziva.

Detaljnije...

IPARD fondovi - bespovratna sredstva

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET"

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET" je konsultanska firma, koja pruža konsultanske usluge i stručnu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima kako bi ojačali svoje kapacitete i pomogli im u daljem razvoju.

Najveći broj naših usluga koje pružamo obezbeđen je preko sredstava koje finansiraju fondovi Republike Srbije (Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije, fondacije u privatnom vlasništvu), Evropska unija, Evropska banka za onovu i razvoj.

Naše usluge su u većoj meri ili u potpunosti nadoknadive iz ovih fondova, a vaše finansijske obaveze prema nama svedene na minimum.

Usluge agencije obuhvataju sledeće:

 • Kompletna usluga stručne pomoći i pripreme dokumentacije za konkurisanje po IPARD javnim pozivima, praćenje zahteva kroz sve faze, od podnošenja zahteva do isplate.
 • Sastavljanje biznis plana
 • Praćenje procesa prikupljanja potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva (potvrde, izjave, uverenja...).
 • Podnošenje zahteva za odobrenje IPARD subvencije
 • Pomoć i savetovanje prilikom komunikacije sa Upravom za agrarna plaćanja tokom celog perioda realizacije projekta
 • Podnošenje zahteva za isplatu u finalnoj fazi realizacije projekta
 • Stručna pomoć prilikom komunikacije sa inspekcijama nadležnim za odobrenje projekta

Aktuelnosti iz IPARD programa

Prema nezvaničnom saznanju, tokom avgusta 2021.godine se očekuje Drugi javni poziv za IPARD Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (izgradnja objekata, nabavka mašina, mehanizacije, opreme u sektoru ruralnog / seoskog turizma). Za ovaj poziv je predviđen fond u iznosu od 1.763.703.000,00 dinara. Olakšavajuća okolnost u okviru IPARD programa za 2021. godinu jeste što je […]

Prema nezvaničnom saopštenju, očekuje se Četvrti Javni poziv za meru 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda od ribarstva (izgradnja i opremanje). Za ovaj poziv je predviđen fond u iznosu od 2.351.604.000,00 dinara. Olakšavajuća okolnost u okviru IPARD programa za 2021. godinu jeste što je podnosiocima zahteva za odobrenje […]

IPARD Upravljačko telo intenzivno radi na pripremi IPARD III programa koji trebalo bi da nasledi IPARD II program koji je trenutno aktuelan u Srbiji. Osnovu za pripremu IPARD III programa predstavljale su analize poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i analize finansijskih istrumenata, kapacieteta lokalne samouprave i uticaj Zelene agende. Omogućen je dvosmeran proces, učešće svih […]