IPARD Mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

... izgradnja objekata, nabavka opreme, nabavka traktora

Podrška kroz IPARD Meru 1 obuhvata investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja i ulaganja u novu mehanizaciju i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, gazdinstva će svoju proizvodnju uskladiti i sa skupom nacionalnih uslova ali i sa EU standardima zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Ko može da konkuriše za sredstva?

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) poljoprivredna zadruga.

Opšti uslovi u pogledu lica?

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu u Registru;
2) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura, odnosno ako u Registru ima prijavljeno gajenje odgovarajuće vrste životinja (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva sa životinjama (HID)), u zavisnosti od sektora koji je predmet zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje i uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom;
3) je u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu u kojoj podnosi zahtev za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upis u registar poljoprivrednih gazdinstava, promena podataka i obnova registracije, elektronsko postupanje, kao i uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva;
4) ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Beogradskog regiona, Regiona Vojvodine, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije, Regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
5) podnosilac zahteva fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima stručno znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede, odnosno ako ovo znanje, odnosno iskustvo ima stručno lice odgovorno za proces proizvodnje zaposleno kod podnosioca zahteva preduzetnika, odnosno u privrednom društvu, odnosno poljoprivrednoj zadruzi, i to ako:
(1) ima najmanje šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1) kvalifikacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, ili
(2) ima najmanje treći nivo (nivo 3) kvalifikacija u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, ili
(3) ima prvi nivo (nivo 1) kvalifikacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede ili izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom, ili
(4) je upisan u Registru u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ili
(5) ima radno iskustvo u oblasti poljoprivrede u periodu od najmanje tri godine pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Posebni uslovi u pogledu lica

Preduzetnik, privredno društvo i poljoprivredna zadruga koji ispunjavaju opšte uslove u pogledu lica iz člana 4. ovog pravilnika ostvaruju pravo na IPARD podsticaje i ako:
1) su upisani u Registar privrednih subjekata i imaju aktivan status, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije u Agenciji za privredne registre;
2) razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, zahteva za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja, odnosno zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, zahteva za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja, odnosno zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, odnosno od dana osnivanja za novoosnovana privredna društva, poljoprivredne zadruge i preduzetnike.
Privredno društvo i poljoprivredna zadruga iz stava 1. ovog člana, ostvaruju pravo na IPARD podsticaje i ako:
1) u odnosu na njih nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
2) u strukturi vlasništva imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
3) nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
4) nisu članovi holdinga ili koncerna;
5) kao podnosilac zahteva sa povezanim licima ispunjavaju najmanje dva od sledeća tri kriterijuma, i to:
(1) imaju manje od 250 zaposlenih,
(2) imaju godišnji promet ne veći od 50 miliona evra,
(3) ukupna vrednost imovine podnosioca zahteva i povezanih lica ne prelazi 43 miliona evra.

Prihvatljive investicije i troškovi

Prihvatljive investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi, za koje se odobravaju IPARD podsticaji u skladu sa ovim pravilnikom, dati su u Listi prihvatljivih investicija i troškova.
Troškovi iz stava 1. ovog člana, smatraju se prihvatljivim do tržišne vrednosti fizičke imovine, u skladu sa propisom kojim se propisuje metodologija za utvrđivanje referentnih cena investicija za obračun IPARD podsticaja i dostavljenom jednom, odnosno tri dostavljene ponude, u skladu sa ovim pravilnikom.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije i troškove koji su realizovani nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD III programa.
Pravo na IPARD podsticaje za opšti trošak može se ostvariti samo ako se istovremeno odobrava pravo na ostvarivanje IPARD podsticaja za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za koju je vezan taj opšti trošak.

Neprihvatljivi troškovi

Pravo na IPARD podsticaje ne može se ostvariti za:

 • poreze, uključujući porez na dodatu vrednost, carine, takse, uvozne i druge javne dažbine;
 • kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
 • kazne, finansijske penale i sudske troškove;
 • troškove poslovanja (režijski troškovi, troškovi prodate robe i drugi operativni troškovi);
 • polovnu mašinu, mehanizaciju i opremu;
 • bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
 • troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
 • doprinose u naturi (sopstveni rad i materijal);
 • kupovinu životinja, kao i kupovinu jednogodišnjih biljaka i njihovu sadnju;
 • troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
 • nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga.

Pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja ne može da se ostvari za troškove po računu, odnosno okončanoj situaciji, za koje Uprava za agrarna plaćanja kontrolom na licu mesta pre konačne isplate utvrdi da nisu realizovani.

Zahtev za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u delu koji se odnosi na ove troškove odbija se kao neosnovan.

Vrednost prihvatljivih opštih troškova

Ukupna vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 10% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.
Opšti troškovi za izradu poslovnog plana prihvatljivi su do iznosa od:
1) 5% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije manja od milion evra;

2) 4% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije od milion evra do tri miliona evra;
3) 3% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije veća od tri miliona evra

Minimalni i maksimalni nominalni iznosi IPARD podsticaja

Po jednom zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost predmetne investicije, korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u minimalnom nominalnom iznosu od 20.000 evra i maksimalnom nominalnom iznosu od 1.000.000 evra.
U periodu sprovođenja IPARD III programa, korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom u ukupnom maksimalnom nominalnom iznosu od
2.000.000 evra.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta

Podnosilac Zahteva koje ispunjava opšte i posebne uslove u pogledu lica ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako:
1) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
3) se investicija koja je predmet zahteva za odobravanje projekta nalazi na teritoriji Beogradskog regiona, Regiona Vojvodine, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije, Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
4) se investicija koja je predmet zahteva za odobravanje projekta odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u dokumentu "Lista poljoprivrednih proizvoda", koji je odštampan uz   pravilnik IPARD M.
5) nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta, pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak, u skladu sa ovim pravilnikom;
6) je pribavilo pisanu ponudu za nabavku predmeta investicije odnosno prihvatljive troškove iz Liste prihvatljivih investicija i troškova čija je vrednost do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske komisije u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno ako je za nabavku predmeta investicije odnosno prihvatljive troškove čija je vrednost veća od 10.000 evra prikupilo tri pisane ponude koje su nezavisno pribavljene, uporedive po sadržaju i po specifikacijama, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun u skladu sa ovim pravilnikom;
7) nema status povezanog lica sa dobavljačem, kao i ako dobavljači iste investicije, odnosno prihvatljivih troškova koji izdaju tri ponude iz tačke 6) ovog člana, nisu međusobno povezana lica;
8) odredi mesto kontrole predmeta investicije u skladu sa pravilnikom, kao i ako omogući kontrolu na licu mesta u mestu kontrole predmeta investicije, u skladu sa pravilnikom;
9) za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD III programu;
10) prema redosledu podnosioca zahteva u skladu sa  pravilnikom postoje raspoloživa finansijska sredstva za odobravanje projekta opredeljena javnim pozivom.
Ako je lice pokrenulo postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodnom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta u skladu sa  pravilnikom, ostvaruje pravo na odobravanje novog projekta i ako je u skladu sa pravilnikom:

1) podnelo zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja u skladu sa prethodnim rešenjem o odobravanju projekta, ili
2) istekao rok za realizaciju investicije i podnošenje zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja u skladu sa prethodnim rešenjem o odobravanju projekta, ili
3) postupak za odobravanje prethodnog projekta obustavljen usled odustanka korisnika IPARD podsticaja od zahteva za odobravanje projekta.

Посебни услови за одобравање пројекта за инвестиције у изградњу и опремање објекта

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investiciju u izgradnju objekta ako:

je u njegovom vlasništvu katastarska parcela na kojoj se gradi novi objekat, odnosno ako je u njegovom vlasništvu objekat koji je predmet investicije u dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, odnosno sanaciju;
je investitor objekta koji je predmet investicije, za koji ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, osim ako je za prihvatljive investicije u posebne vrste objekata i posebne vrste radova propisano da nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, lice iz stava

ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako ima privremenu situaciju sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta izgradnja objekta za skladištenje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektorima voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa, lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako skladišni kapacitet objekta odgovara sopstvenim potrebama podnosioca zahteva za odobravanje projekta, prema obimu poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu upisanom u Registar pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura u skladu sa pravilnikom.

Lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investiciju u opremanje objekta ako:

je objekat koji se oprema u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja pravo na odobravanje projekta ostvaruje ako:
je period zakupa, odnosno korišćenja najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta,
u registru o evidenciji nepokretnosti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

 

objekat koji je predmet investicije ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova ili ako postojeći objekat ima pravnosnažnu upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno ako je postojeći objekat ozakonjen, odnosno ima pravnosnažno rešenje o ozakonjenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata, osim ako je postojeći objekat izgrađen pre donošenja propisa kojim se uređuje izdavanje dozvola za građenje i upotrebu objekata.

Ako je objekat koji se oprema, u susvojini ili zajedničkoj svojini, lice iz stava 4. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti ako ima i pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za opremanje predmetnog objekta, overenu kod nadležnog organa.

Ako je objekat koji se oprema u privatnoj ili zadružnoj svojini i koristi se po osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem pravnim licem, lice iz stava 4. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti samo ako nije:

lice koje ima posebne dužnosti prema društvu zakupodavca, odnosno ustupioca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i osnivačkim aktom, odnosno statutom zakupodavca, odnosno ustupioca;
povezano lice u odnosu na pravno lice koje je zakupodavac, odnosno ustupilac, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
lice zaposleno kod zakupodavca, odnosno ustupioca pravnog lica.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investicije u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u izgradnju i opremanje proizvodnog objekta, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako:
1) ima idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje, za izgradnju i opremanje proizvodnog objekta, odnosno skladišta električne energije, za sopstvenu potrošnju sa statusom kupca – proizvođača, izrađen u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, koji naročito sadrži i projektovanu godišnju proizvodnju električne energije;
2) sa instalisanim kapacitetom proizvodnog objekta može maksimalno da proizvede električnu energiju koja na godišnjem nivou nije veća od 120% prosečne godišnje potrošnje električne energije na poljoprivrednom gazdinstvu, i to u poslednje tri godine koje prethode godini u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, osim ako  pravilnikom nije drugačije određeno;
3) u godišnjem periodu od 1. aprila tekuće godine zaključno sa 31. martom naredne godine, ukupno isporučena električna energije iz proizvodnog objekta nije veća od ukupne količine preuzete električne energije iz sistema za potrebe poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ako se u tom godišnjem periodu pojavi višak isporučene električne energije, postoji obaveza predaje tog viška snabdevaču bez naknade, u skladu sa ugovorom sa snabdevačem, odnosno na osnovu posebnog propisa;
4) ima odobrenje za priključenje proizvodnog objekta – ako je instalisana snaga proizvodnog objekta veća od 10,8 kW;

5) ima rešenje o odobrenju za izvođenje radova – ako je instalisana snaga proizvodnog objekta veća od 50 kW.
Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, ako je podnosilac zahteva za odobravanje projekta novo poljoprivredno gazdinstvo ili poljoprivredno gazdinstvo u kome je u poslednje tri godine došlo do značajne promene obima poljoprivredne delatnosti ili se osnovano može očekivati povećanje potrošnje usled investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta u skladu pravilnikom, prilikom utvrđivanja maksimalnog prihvatljivog instalisanog kapaciteta proizvodnog objekta koji je predmet zahteva za odobravanje projekta uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije poljoprivrednog gazdinstva koji stoje na raspolaganju za period koji ne može biti manji od godinu dana i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.
Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u skladište električne energije za sopstvene potrebe u kombinaciji sa proizvodnim objektom, pravo na odobravanje projekta može se ostvariti ako je instalacija skladišta takva da skladište ne može da preuzima energiju iz prenosnog, distributivnog, odnosno zatvorenog distributivnog sistema, već samo iz proizvodnog objekta, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju kriterijumi, uslovi i način obračuna potraživanja i obaveza između kupca–proizvođača i snabdevača.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investicije u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u izgradnju i opremanje proizvodnog objekta, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako:
1) ima idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje, za izgradnju i opremanje proizvodnog objekta, odnosno skladišta električne energije, za sopstvenu potrošnju sa statusom kupca – proizvođača, izrađen u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, koji naročito sadrži i projektovanu godišnju proizvodnju električne energije;
2) sa instalisanim kapacitetom proizvodnog objekta može maksimalno da proizvede električnu energiju koja na godišnjem nivou nije veća od 120% prosečne godišnje potrošnje električne energije na poljoprivrednom gazdinstvu, i to u poslednje tri godine koje prethode godini u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, osim ako pravilnikom nije drugačije određeno;
3) u godišnjem periodu od 1. aprila tekuće godine zaključno sa 31. martom naredne godine, ukupno isporučena električna energije iz proizvodnog objekta nije veća od ukupne količine preuzete električne energije iz sistema za potrebe poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ako se u tom godišnjem periodu pojavi višak isporučene električne energije, postoji obaveza predaje tog viška snabdevaču bez naknade, u skladu sa ugovorom sa snabdevačem, odnosno na osnovu posebnog propisa;
4) ima odobrenje za priključenje proizvodnog objekta – ako je instalisana snaga proizvodnog objekta veća od 10,8 kW;

5) ima rešenje o odobrenju za izvođenje radova – ako je instalisana snaga proizvodnog objekta veća od 50 kW.
Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, ako je podnosilac zahteva za odobravanje projekta novo poljoprivredno gazdinstvo ili poljoprivredno gazdinstvo u kome je u poslednje tri godine došlo do značajne promene obima poljoprivredne delatnosti ili se osnovano može očekivati povećanje potrošnje usled investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta u skladu sa pravilnikom, prilikom utvrđivanja maksimalnog prihvatljivog instalisanog kapaciteta proizvodnog objekta koji je predmet zahteva za odobravanje projekta uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije poljoprivrednog gazdinstva koji stoje na raspolaganju za period koji ne može biti manji od godinu dana i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.
Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u skladište električne energije za sopstvene potrebe u kombinaciji sa proizvodnim objektom, pravo na odobravanje projekta može se ostvariti ako je instalacija skladišta takva da skladište ne može da preuzima energiju iz prenosnog, distributivnog, odnosno zatvorenog distributivnog sistema, već samo iz proizvodnog objekta, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju kriterijumi, uslovi i način obračuna potraživanja i obaveza između kupca–proizvođača i snabdevača.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora i investicije u nabavku specijalizovanih vozila

Lice iz člana 11. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investicije u sektoru mleka ako se predmet investicije odnosi na proizvodnju mleka u skladu sa ovim pravilnikom.
Lice iz člana 11. ovog pravilnika može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 30 do 300 mlečnih krava, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu stočarske proizvodnje, i to do:
1) 80 kilovata (kW) – ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 30 do 50 mlečnih krava;
2) 100 kilovata (kW) – ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 51 do 300 mlečnih krava.
Lice iz člana 11. ovog pravilnika koje na poljoprivrednom gazdinstvu ima više od 300 mlečnih krava, pravo na odobravanje projekta može ostvariti samo za investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za:
1) skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke;
2) proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora,
3) poboljšanje biosigurnosnih mera.
Lice iz st. 2. i 3. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako:
1) u Registru ima prijavljeno gajenje odgovarajuće vrste životinja (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva sa životinjama (HID));
2) su mlečne krave obeležene i registrovane u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: Centralna baza);
3) je vlasnik mlečnih krava ili ako je vlasnik mlečnih krava član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investicije u sektoru jaja

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investicije u sektoru jaja ako se predmet investicije odnosi na proizvodnju jaja u skladu sa pravilnikom.
Podnosilac zahteva koje ima jedan ili više odobrenih objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji ukupnog kapaciteta od 5.000 do 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji, odnosno koje ima jedan ili više odobrenih objekata za proizvodnju i eksploataciju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja, može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu stočarske proizvodnje, i to do:
1) 80 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja u eksploataciji;
2) 90 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 50.001 do 100.000 kokošaka nosilja u eksploataciji;
3) 100 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 100.001 do 200.000 kokošaka nosilja, odnosno ako ima jedan ili više odobrenih objekata za proizvodnju i eksploataciju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja.
Podnosilac zahteva koje ima jedan ili više odobrenih objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji ukupnog kapaciteta koji je veći od 200.000 kokošaka nosilja, pravo na odobravanje projekta može ostvariti samo za investicije u:

1) nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koji ispunjavaju standarde EU u oblasti dobrobiti životinja;
2) rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, odnosno sanaciju postojećeg objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji – samo uz investicije u nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koji ispunjavaju standarde EU u oblasti dobrobiti životinja;
3) izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za upravljanje otpadom, otpadnim vodama i tretman otpadnih voda;
4) izgradnju objekta, odnosno nabavku opreme za objekte za sprečavanje zagađenja vazduha;
5) izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka;
6) izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
7) izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za poboljšanje biosigurnosnih mera. Lice iz st. 2. i 3. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako:
1) u Registru ima prijavljeno gajenje odgovarajuće vrste životinja (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva sa životinjama (HID));
2) je vlasnik životinja ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investicije u sektoru ribarstva

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investicije u sektoru ribarstva ako se predmet investicije odnosi na proizvodnju ribe u skladu sa pravilnikom.
Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora ako ima jedan ili više objekata sa životinjama, odnosno odobrenih objekata sa životinjama, ukupnog kapaciteta 10 ili više tona ribe godišnje, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu odgovarajuće vrste stočarske proizvodnje, i to do:
1) 60 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet objekata od 10 do 20 tona (t) ribe godišnje;
2) 80 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet objekata veći od 20 do 50 tona (t) ribe godišnje;
3) 100 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet objekata veći od 50 tona (t) ribe godišnje. Lice iz stava 2. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako:
1) u Registru ima prijavljeno gajenje odgovarajuće vrste životinja (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva sa životinjama (HID));
2) je vlasnik životinja ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investicije u sektoru voća za proizvodnju voća

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investicije u sektoru voća za proizvodnju voća ako:
1) se predmet investicije odnosi na proizvodnju voća;
2) je ukupna vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta, bez poreza na dodatu vrednost i bez prihvatljivih opštih troškova, veća od 50.000 evra.
Lice iz stava 1. ovog člana koje u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 100 ha, može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje voća, i to do:
1) 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha;
2) 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća veće od 10 do 50 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća veće od 50 do 100 ha.
Lice iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća pod uslovom da:
1) je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili da na njoj ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja pravo na odobravanje projekta ostvaruje ako:
(1) je period zakupa, odnosno korišćenja najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta,
(2) u katastru nepokretnosti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
2) je dobavljač sadnica voća – pravno lice, odnosno preduzetnik upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja;
3) su sorte ili klonovi višegodišnjeg proizvodnog zasada voća upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja;
4) je dobavljač radova i usluga na pripremi zemljišta za podizanje višegodišnjeg proizvodnog zasada voća – privredno društvo, poljoprivredna zadruga ili preduzetnik.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća u susvojini ili zajedničkoj svojini, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti ako ima i pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za podizanje

sopstvenog višegodišnjeg proizvodnog zasada voća na toj katastarskoj parceli, overenu kod nadležnog organa.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća u državnoj svojini, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti ako ima i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede o investicionom ulaganju za podizanje višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, osim za proizvodne zasade jagode.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća u privatnoj ili zadružnoj svojini i koristi se po osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem pravnim licem, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti samo ako nije:
1) lice koje ima posebne dužnosti prema društvu zakupodavca, odnosno ustupioca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i osnivačkim aktom, odnosno statutom zakupodavca, odnosno ustupioca;
2) povezano lice u odnosu na pravno lice koje je zakupodavac, odnosno ustupilac, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
3) lice zaposleno kod zakupodavca, odnosno ustupioca pravnog lica.
Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada jagoda, pravo na odobravanje projekta može se ostvariti samo ako taj proizvodni zasad nije po sistemu vertikalne tehnologije gajenja.
Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća u sistemu kombinovane (mešovite) sadnje, pravo na odobravanje projekta može se ostvariti samo za jednu voćnu vrstu u okviru tog zasada.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investicije u sektoru voća za proizvodnju sadnog materijala voća

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investicije u sektoru voća, za proizvodnju sadnog materijala voća, ako:
1) u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća;
2) obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala voća na osnovu upisa u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja;
3) se predmet investicije odnosi na proizvodnju sadnog materijala voća;
4) je ukupna vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta, bez poreza na dodatu vrednost i bez prihvatljivih opštih troškova veća od 50.000 evra.
Lice iz stava 1. ovog člana koje u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 0,5 do 100 ha, može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje sadnog materijala voća, i to do:

1) 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 0,5 do 10 ha;
2) 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća veće od 10 do 50 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća veće od 50 do 100 ha.
Lice iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, pod uslovom da:
1) je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili da na njoj ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja pravo na odobravanje projekta ostvaruje ako:
(1) je period zakupa, odnosno korišćenja najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta,
(2) u katastru nepokretnosti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
2) su sorte ili klonovi matičnog zasada voćaka upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća u susvojini ili zajedničkoj svojini, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti ako ima i pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za podizanje sopstvenog matičnog zasada voća na toj katastarskoj parceli, overenu kod nadležnog organa.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća u državnoj svojini, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti ako ima i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede o investicionom ulaganju za podizanje matičnog zasada voća, osim za matične zasade jagode.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća u privatnoj ili zadružnoj svojini i koristi se po osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem pravnim licem, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti samo ako nije:
1) lice koje ima posebne dužnosti prema društvu zakupodavca, odnosno ustupioca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i osnivačkim aktom, odnosno statutom zakupodavca, odnosno ustupioca;
2) povezano lice u odnosu na pravno lice koje je zakupodavac, odnosno ustupilac, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
3) lice zaposleno kod zakupodavca, odnosno ustupioca pravnog lica.

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija jabučastih i koštičavih vrsta voćaka, kao i badema, pravo na odobravanje projekta može se ostvariti samo ako se podiže sa mrežanicima koji prekrivaju dati matični zasad.
Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija voćaka sa sortom koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo oplemenjivača biljnih sorti, pravo na odobravanje projekta može se ostvariti ako podnosilac zahteva ima ovlašćenje nosioca prava oplemenjivača sorte za korišćenje reprodukcionog materijala te sorte.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investicije u sektoru povrća

Lice iz člana 11. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investicije u sektoru povrća za proizvodnju povrća ako:
1) se predmet investicije odnosi na proizvodnju povrća;
2) je ukupna vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta, bez poreza na dodatu vrednost i bez prihvatljivih opštih troškova, veća od 50.000 evra.
Lice iz člana 11. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investicije u sektoru povrća, za proizvodnju rasada povrća ako:
1) u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća;
2) obavlja delatnost proizvodnje rasada povrća na osnovu upisa u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme;
3) se predmet investicije odnosi na proizvodnju rasada povrća;
4) je ukupna vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta, bez poreza na dodatu vrednost i bez prihvatljivih opštih troškova veća od 50.000 evra.
Lice iz stava 1. ovog člana, koje u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru od 0,5 do 100 ha, odnosno pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru od 0,5 do 15 ha, može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje povrća na otvorenom prostoru, odnosno povrća u zaštićenom prostoru, i to do:
1) 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru od 0,5 do 2 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru od 0,5 do 2 ha;
2) 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru veće od 2 do 10 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru veće od 2 do 5 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru veće od 10 do 100 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru veće od 5 do 15 ha.
Lice iz stava 2. ovog člana, koje u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća od 0,5 do 15 ha, može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku

traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje rasada povrća, i to do:
1) 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća od 0,5 do 2 ha;
2) 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća veće od 2 do 5 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća veće od 5 do 15 ha.

Posebni uslovi za odobravanje projekta za investicije u sektoru grožđa za proizvodnju grožđa

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta za investicije u sektoru grožđa, za proizvodnju sadnog materijala grožđa ako:
1) u Registru ima upisan sadni materijal grožđa;
2) obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala grožđa na osnovu upisa u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja;
3) se predmet investicije odnosi na proizvodnju sadnog materijala grožđa;
4) je ukupna vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta, bez poreza na dodatu vrednost i bez prihvatljivih opštih troškova veća od 50.000 evra.

Lice iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala grožđa od 0,5 do 100 ha, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje sadnog materijala grožđa, i to do:
1) 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala grožđa od 0,5 do 10 ha;
2) 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala grožđa veće od 10 do 50 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala grožđa veće od 50 do 100 ha.
Lice iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa, pod uslovom da:
1) je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili da na njoj ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja pravo na odobravanje projekta ostvaruje ako:
(1) je period zakupa, odnosno korišćenja najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta,
(2) u katastru nepokretnosti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
2) su sorte ili klonovi matičnog zasada vinove loze upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa u susvojini ili zajedničkoj svojini, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti ako ima i pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za podizanje sopstvenog matičnog zasada vinove loze na toj katastarskoj parceli, overenu kod nadležnog organa.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa u državnoj svojini, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti ako ima i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede o investicionom ulaganju za podizanje matičnog zasada vinove loze.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa u privatnoj ili zadružnoj svojini i koristi se po osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem pravnim licem, lice iz stava 3. ovog člana pravo na odobravanje projekta može ostvariti samo ako nije:
1) lice koje ima posebne dužnosti prema društvu zakupodavca, odnosno ustupioca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i osnivačkim aktom, odnosno statutom zakupodavca, odnosno ustupioca;

2) povezano lice u odnosu na pravno lice koje je zakupodavac, odnosno ustupilac, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
3) lice zaposleno kod zakupodavca, odnosno ustupioca pravnog lica.
Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa sa sortom koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo oplemenjivača biljnih sorti, pravo na odobravanje projekta može se ostvariti ako podnosilac zahteva ima ovlašćenje nosioca prava oplemenjivača sorte za korišćenje reprodukcionog materijala te sorte.

Uslov u pogledu ekonomske održivosti projekta

Podnosilac zahteva, koje ispunjava opšte i posebne uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta, pravo na odobravanje projekta ostvaruje i ako dokaže ekonomsku održivost podnosioca zahteva i održivost projekta na kraju investicionog perioda, kojom se pokazuje da kao korisnik IPARD podsticaja može da finansira investiciju i redovno izmiruje svoje obaveze, ne dovodeći u rizik obavljanje tekućih poslova na poljoprivrednom gazdinstvu.
Ekonomska održivost projekta iz stava 1. ovog člana prikazuje se kroz poslovni plan, koji se podnosi uz zahtev za odobravanje projekta, u elektronskoj i papirnoj formi, i to:
1) ako je ukupna vrednost prihvatljive investicije, bez poreza na dodatu vrednost i bez prihvatljivih opštih troškova, manja od 100.000 evra – kroz Jednostavan poslovni plan.  
2) ako je ukupna vrednost prihvatljive investicije, bez poreza na dodatu vrednost i bez prihvatljivih opštih troškova, 100.000 evra ili veća – kroz Složen poslovni plan .

Uslovi za izmenu odobrenog projekta

Korisnik IPARD podsticaja može ostvariti pravo na izmenu odobrenog projekta ako:
1) su izmene odobrenog projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije; ili
2) se izmene odobrenog projekta odnose na produžetak roka za realizaciju investicije, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, iz opravdanih razloga, i to za najviše:
(1) šest meseci – za investicije u nabavku opreme, mašina i mehanizacije,

(2) 12 meseci – za investicije u izgradnju i opremanje objekata i investicije u podizanje višegodišnjih zasada; ili
3) realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
(1) više sile,
(2) nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,
(3) promene propisa,
(4) uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.
Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na izmenu odobrenog projekta ako se izmenama odobrenog projekta:
1) ne utiče na ispunjenost odgovarajućih opštih i posebnih uslova za ostvarivanje prava na odobravanje projekta;
2) ne menjaju kriterijumi na osnovu kojih je bodovan zahtev za odobravanje projekta – ako je u postupku za odobravanje projekta pre donošenja rešenja o odobravanju projekta sproveden postupak bodovanja i rangiranja zahteva za odobravanje projekata u skladu sa ovim pravilnikom, i to kriterijumi koji se odnose na ostvarene bodove po osnovu:
(1) područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, osim u slučaju promene posebnog propisa kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,
(2) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za: skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke,
(3) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za upravljanje otpadom i otpadnim vodama,
(4) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
(5) statusa proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u odgovarajućem sektoru u skladu sa ovim pravilnikom i propisima kojima se uređuje organska proizvodnja,
(6) nivoa kvalifikacija odgovornog lica podnosioca zahteva – privrednog društva ili poljoprivredne zadruge, u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa ovim pravilnikom i zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije,
(7) investicije u izgradnju objekta za koji podnosilac zahteva kao investitor ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdate najkasnije do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta,
(8) investicije u nabavku inovativnog proizvoda, u skladu sa ovim pravilnikom

Uslovi za ostvarivanje prava na avansnu isplatu IPARD podsticaja

Korisnik IPARD podsticaja, ostvaruje pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja ako:
1) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
2) je obezbedio pisanu bankarsku garanciju koja:
(1) je izdata u dinarima,
(2) je izdata od domaće poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
(3) odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate,
(4) ima rok važenja od najmanje 12 meseci posle isteka roka za realizaciju investicije, odnosno roka za podnošenje zahteva za konačnu isplatu utvrđenog rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta,
(5) je bezuslovna, neopoziva i sadrži klauzulu bez prava na prigovor i plativa na prvi poziv, ili sadrži slične reči koje imaju isto značenje, a kojom se banka obavezuje prema Upravi za agrarna plaćanja kao primaocu garancije (korisniku garancije) da će mu za slučaj da nalogodavac o dospelosti ne ispuni obavezu povraćaja avansno isplaćenih novčanih sredstava utvrđenu rešenjem direktora Uprave, izmiriti ovu obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i  pravilnik  IPARD MERA 1.
Pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja može se ostvariti u visini do 50% odobrenog iznosa IPARD podsticaja utvrđenog rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i pravilnik IPARD M1.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja

Korisnik IPARD podsticaja koji ispunjava uslove u pogledu lica iz čl. 3–5. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja i ako:
1) je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta;
2) je izmirio dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, na dan podnošenja zahteva za odobravanje prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja;
3) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
4) predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, kao i ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih izvora javnog finansiranja, osim kreditne podrške u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

5) poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine;
6) poljoprivredno gazdinstvo koje ima životinje ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, osim kod poljoprivrednih gazdinstava koje imaju upisane površine pod proizvodnjom biljnih kultura do 15 ha u sektorima voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa, za koja se ne traži ispunjenost ovih uslova;
7) predmetna investicija ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine, odnosno dobrobiti životinja uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
8) je predmet investicije obeležen na način propisan ovim pravilnikom;
9) omogući kontrolu na licu mesta u mestu kontrole predmeta investicije, koje korisnik IPARD podsticaja odredi u skladu sa ovim pravilnikom.
Ako je u postupku za odobravanje projekta pre donošenja rešenja o odobravanju projekta sproveden postupak bodovanja i rangiranja zahteva za odobravanje projekata u skladu sa ovim pravilnikom, korisnik IPARD podsticaja ostvaruje pravo na odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja i ako ispunjava kriterijume na osnovu kojih je bodovan zahtev za odobravanje projekta, i to kriterijume koji se odnose na ostvarene bodove po osnovu:
1) područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, osim u slučaju promene posebnog propisa kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;
2) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za: skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke;
3) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za upravljanje otpadom i otpadnim vodama;
4) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
5) statusa proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u odgovarajućem sektoru, u skladu sa ovim pravilnikom i propisima kojima se uređuje organska proizvodnja;
6) nivoa kvalifikacija odgovornog lica podnosioca zahteva – privrednog društva ili poljoprivredne zadruge, u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa ovim pravilnikom i zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije;
7) investicije u izgradnju objekta za koji podnosilac zahteva kao investitor ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdate najkasnije do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
8) investicije u nabavku inovativnog proizvoda, u skladu sa ovim pravilnikom.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja

Korisnik IPARD podsticaja koji ispunjava uslove, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja i ako:
1) je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta;
2) je izmirio dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, na dan podnošenja zahteva za odobravanje prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja;
3) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
4) predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, kao i ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih izvora javnog finansiranja, osim kreditne podrške u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

5) poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine;
6) poljoprivredno gazdinstvo koje ima životinje ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, osim kod poljoprivrednih gazdinstava koje imaju upisane površine pod proizvodnjom biljnih kultura do 15 ha u sektorima voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa, za koja se ne traži ispunjenost ovih uslova;
7) predmetna investicija ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine, odnosno dobrobiti životinja uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
8) je predmet investicije obeležen na način propisan pravilnikom;
9) omogući kontrolu na licu mesta u mestu kontrole predmeta investicije, koje korisnik IPARD podsticaja odredi u skladu sa pravilnikom.
Ako je u postupku za odobravanje projekta pre donošenja rešenja o odobravanju projekta sproveden postupak bodovanja i rangiranja zahteva za odobravanje projekata u skladu sa pravilnikom, korisnik IPARD podsticaja ostvaruje pravo na odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja i ako ispunjava kriterijume na osnovu kojih je bodovan zahtev za odobravanje projekta, i to kriterijume koji se odnose na ostvarene bodove po osnovu:
1) područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa pravilnikom, osim u slučaju promene posebnog propisa kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;
2) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za: skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke;
3) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za upravljanje otpadom i otpadnim vodama;
4) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
5) statusa proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u odgovarajućem sektoru, u skladu sa pravilnikom i propisima kojima se uređuje organska proizvodnja;
6) nivoa kvalifikacija odgovornog lica podnosioca zahteva – privrednog društva ili poljoprivredne zadruge, u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa  pravilnikom i zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije;
7) investicije u izgradnju objekta za koji podnosilac zahteva kao investitor ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdate najkasnije do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
8) investicije u nabavku inovativnog proizvoda, u skladu sa pravilnikom.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u izgradnju i opremanje objekta

Korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u izgradnju objekta ostvaruje i ako:
1) je izgrađeni objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu;
2) ima upotrebnu dozvolu za objekat koji je predmet investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, osim za prihvatljive investicije u posebne vrste objekata i posebne vrste radova za koje je propisano da nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja izgrađen objekat za skladištenje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektorima voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa, korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja i ako skladišni kapacitet objekta odgovara sopstvenim potrebama podnosioca zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, prema obimu poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu upisanom u Registar pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura u skladu sa ovim pravilnikom.
Korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u opremanje objekta ostvaruje i ako:
1) je objekat koji je opremljen u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja ostvaruje ako:
(1) je period zakupa, odnosno korišćenja najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj je podnet zahtev za odobravanje projekta,
(2) u registru o evidenciji nepokretnosti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
2) objekat koji je opremljen ima dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata, osim ako je postojeći objekat izgrađen pre donošenja propisa kojim se uređuje izdavanje dozvola za građenje i upotrebu objekata.
Ako je objekat koji je opremljen, u susvojini ili zajedničkoj svojini, korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti ako ima i pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za korišćenje i opremanje predmetnog objekta u svoje ime i za svoj račun, overenu kod nadležnog organa.
Ako je objekat koji je opremljen u privatnoj ili zadružnoj svojini i koristi se po osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem pravnim licem, korisnik IPARD podsticaje iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti samo ako nije:
1) lice koje ima posebne dužnosti prema društvu zakupodavca, odnosno ustupioca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i osnivačkim aktom, odnosno statutom zakupodavca, odnosno ustupioca;

2) povezano lice u odnosu na pravno lice koje je zakupodavac, odnosno ustupilac, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
3) lice zaposleno kod zakupodavca, odnosno ustupioca pravnog lica.
Ako su predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja skriveni radovi na izgradnji i opremanju objekta, korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja i ako je obezbedio fotografije skrivenih radova tokom realizacije investicije, u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisom kojim se bliže uređuje način i postupak obavljanja kontrole na licu mesta, kao i obrazac i sadržaj službene legitimacije kontrolora.
Skriveni radovi iz stava 6. ovog člana naročito obuhvataju investicije u:
1) izgradnju septičke jame, odnosno taložnih šahti (faza pre postavljanja gornje betonske ploče);
2) izgradnju osočne jame, podzemne lagune, sabirne jame (faza pre postavljanja gornje betonske ploče), kolektora i bazena za tečni stajnjak, sabirnih kanala (faza pre postavljanja rešetke), prostora za prijem tečnog stajnjaka ispod celog objekta i sl.;
3) izgradnju objekata kod kojeg su pojedini objekti, odnosno delovi objekata predviđeni za rušenje i demontažu;
4) nabavku boks paleta, ram paleta i paletnih regala;
5) nabavku opreme za veštačku ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grejanje objekta (kompresori, kondenzatori, isparivači, ventilatori, ugradni fan coil uređaji i sl.);
6) nabavku opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, invertori, aluminijumske podkonstrukcije, čelične podkonstrukcije i sl.);
7) nabavku sistema za navodanjavanje koji obuhvataju podzemni rezervoar za vodu, potapajuće pumpe i sl.;
8) nabavku opreme za pumpanje, mešanje, separaciju i odlaganje stajnjaka (separator za stajnjak, potapajuća pumpa za stajnjak, mešač za stajnjak, pumpa za pražnjenje lagune, mešač za lagunu i sl.);
9) nabavku uređaja za sistem tehničke zaštite – IP kamera;
10) nabavku uređaja za prečišćavanje otpadnih voda;
11) nabavku opreme za prasilišta;
12) nabavku opreme za držanje živine;
13) nabavku opreme za proizvodnju ribe;
14) druge investicije koje se zbog svoje prirode ili načina izvođenja, odnosno mesta ili načina ugradnje, ne mogu kontrolisati na licu mesta nakon realizacije investicije, bez nepotrebnih troškova ili rizika od oštećenja imovine ili ugrožavanja zdravlja ili bezbednosti ljudi ili životinja i koje su kao skriveni radovi određene rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta, u skladu sa ovim pravilnikom.
Fotografije skrivenih radova iz stava 6. ovog člana naročito sadrže:

1) mesto na kome su načinjene, predstavljeno geografskom širinom i geografskom dužinom;
2) datum i vreme kada su načinjene;
3) jasan prikaz predmeta skrivenih radova iz koga se može utvrditi ukupan broj elemenata, odnosno identifikacione pločice sa serijskim brojem, modelom, tipom, godinom proizvodnje opreme i uređaja.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora

Korisnik IPARD podsticaja ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora ako su proizvodni objekat, odnosno skladište električne energije, izgrađeni, odnosno opremljeni u skladu sa uslovima i tehničkom dokumentacijom iz pravilnika i ako je upisan u Registar kupaca – proizvođača u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način vođenja Registra kupaca – proizvođača priključenih na prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem i metodologija za procenu proizvedene električne energije u proizvodnom objektu kupca – proizvođača.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investiciju u nabavku traktora

Korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD III programa ako:
1) ispunjava opšte i posebne uslove za investicije u odgovarajućem sektoru, sa najvećom nominalnom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje, u odgovarajućem sektoru u skladu sa ovim pravilnikom;
2) ima saobraćajnu dozvolu na ime korisnika IPARD podsticaja;
3) ima vozačku dozvolu za upravljanje traktorom na ime korisnika IPARD podsticaja – fizičkog lica nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno zaposlenog lica kod korisnika IPARD podsticaja – preduzetnika, privrednog društva i poljoprivredne zadruge.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u nabavku specijalizovanih vozila

Korisnik IPARD podsticaja, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD III programa ako:
1) ispunjava opšte i posebne uslove za investicije u odgovarajućem sektoru, sa najvećom nominalnom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje, u odgovarajućem sektoru u skladu sa pravilnikom;
2) ima saobraćajnu dozvolu na ime korisnika IPARD podsticaja;
3) ima vozačku dozvolu za upravljanje traktorom na ime korisnika IPARD podsticaja – fizičkog lica nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno zaposlenog lica kod korisnika IPARD podsticaja – preduzetnika, privrednog društva i poljoprivredne zadruge. Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku specijalizovanog vozila za prevoz životinja, odnosno specijalizovanog vozila za prevoz ribe i ako ima potvrdu o obučenosti za dobrobit životinja prilikom prevoza, odnosno ako je sa predmetnim specijalizovanim vozilom upisan u Registar prevoznika životinja, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje program obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza, kao i sadržina i način vođenja Registra prevoznika životinja.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investiciju u nabavku drona

Корисник ИПАРД подстицаја из члана 28. овог правилника, остварује право на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестицију у набавку дрона ако:

 • је дрон уписан у Евиденцију ваздухоплова коју води Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, осим ако за дату категорију, односно намену дрона није прописана обавеза уписа у Евиденцију ваздухоплова у складу са посебним прописом којим се уређују беспилотни ваздухоплови;
 • корисник ИПАРД подстицаја – физичко лице носилац породичног пољопривредног газдинства или члан његовог породичног пољопривредног газдинства, односно лице запослено код корисника ИПАРД подстицаја – предузетника, привредног друштва или пољопривредне задруге, испуњава услове за управљање беспилотним ваздухопловом у складу са посебним прописом којим се уређују беспилотни ваздухоплови.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u sektoru mleka

Korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru mleka ako:

u Registru ima prijavljeno gajenje odgovarajuće vrste životinja (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva sa životinjama (HID));
na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 30 do 300 mlečnih krava;
su mlečne krave obeležene i registrovane u Centralnoj bazi;
je vlasnik mlečnih krava ili ako je vlasnik mlečnih krava član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu stočarske proizvodnje, i to do:

80 kilovata (kW) – ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 30 do 50 mlečnih krava;
100 kilovata (kW) – ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 51 do 300 mlečnih krava.

Izuzetno , korisnik IPARD podsticaja koji ispunjava uslove i koji na poljoprivrednom gazdinstvu ima više od 300 mlečnih krava, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti samo za investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za:

skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke;
proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
poboljšanje biosigurnosnih mera.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u sektoru mesa

Корисник ИПАРД подстицаја из члана 28. овог правилника, остварује право на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције у сектору меса ако:
1) у Регистру има пријављено гајење одговарајуће врсте животиња (податке о врсти животиња и броју газдинства са животињама (ХИД));
2) су животиње обележене и регистроване у Централној бази, осим живине;
3) је власник животиња или ако је власник животиња члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
4) има један или више објеката са животињама, односно одобрених објеката са животињама укупног капацитета од 30 до 1.000 говеда, односно од 200 до 1.000 оваца и коза, односно од 30 до 400 крмача, односно од 200 до 10.000 товних свиња, односно од 1.000 до 10.000 ћурки, односно од 300 до 3.000 гусака, односно од 5.000 до 50.000 бројлера по турнусу, односно ако има објекат за производњу и експлоатацију родитељског јата кокошака, ћурки и гусака.
Корисник ИПАРД подстицаја из става 1. овог члана остварује право на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестицију у набавку трактора, са највећом номиналном снагом мотора која одговара обиму одговарајуће врсте сточарске производње, и то до:
1) 80 киловата (kW) – ако је укупни капацитет објеката са животињама, односно одобрених објеката са животињама: од 30 до 100 грла говеда, односно од 200 до 1.000 товних свиња, односно од 30 до 200 крмача, односно од 200 од 400 грла оваца и коза, односно од 1.000 до 4.000 ћурки, односно од 300 до 1.000 гусака, односно од 5.000 до 20.000 бројлера по турнусу;
2) 100 киловата (kW) – ако је укупни капацитет објеката са животињама, односно одобрених објеката са животињама: од 101 до 1.000 грла говеда, односно од 1.001 до 10.000 грла свиња, односно од 201 до 400 крмача, односно од 401 до 1.000 грла оваца и коза, односно од 4.001 до
10.000 ћурки, односно од 1.001 до 3.000 гусака, односно од 20.001 до 50.000 бројлера по турнусу, односно ако има објекат за производњу и експлоатацију родитељског јата кокошака, ћурки и гусака.
Изузетно од става 1. тачка 4) овог члана, корисник ИПАРД подстицаја који испуњава услове из става 1. тач. 1)–3) овог члана и који има један или више објеката са животињама, односно одобрених објеката са животињама укупног капацитета који је већи од 1.000 говеда, односно већи од 1.000 оваца и коза, односно већи од 400 крмача, односно већи од 10.000 товних свиња, односно већи од 10.000 ћурки, односно већи од 3.000 гусака, односно већи од 50.000 бројлера по турнусу, право на коначну исплату ИПАРД подстицаја може остварити само за инвестиције у изградњу објекта, односно набавку машина, опреме и механизације за:

1) складиштење, прикупљање, транспорт, обраду, паковање и манипулацију стајњака и осоке;
2) производњу и складиштење енергије из обновљивих извора;
3) побољшање биосигурносних мера.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u sektoru jaja

Korisnik IPARD podsticaja , ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru jaja ako:

u Registru ima prijavljeno gajenje odgovarajuće vrste životinja (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva sa životinjama (HID));
je vlasnik životinja ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
ima jedan ili više odobrenih objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji ukupnog kapaciteta od 5.000 do 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji, odnosno ako ima jedan ili više odobrenih objekata za proizvodnju i eksploataciju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja.

Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu odgovarajuće vrste stočarske proizvodnje, i to do:

80 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja u eksploataciji,
90 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 001 do 100.000 kokošaka nosilja u eksploataciji,
100 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 100.001 do 200.000 kokošaka nosilja, odnosno ako ima jedan ili više odobrenih objekata za proizvodnju i eksploataciju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja.

Izuzetno , korisnik IPARD podsticaja koji ispunjava uslove i koji ima jedan ili više odobrenih objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji ukupnog kapaciteta koji je veći od 200.000 kokošaka nosilja, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti samo za investicije u:

 • nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koji ispunjavaju standarde EU u oblasti dobrobiti životinja;
 • rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, odnosno sanaciju postojećeg objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji – samo uz investicije u nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koji ispunjavaju standarde EU u oblasti dobrobiti životinja
 • izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za upravljanje otpadom, otpadnim vodama i tretman otpadnih voda;
  izgradnju objekta, odnosno nabavku opreme za objekte za sprečavanje zagađenja vazduha;
 • izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka;
 • izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
 • izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za poboljšanje biosigurnosnih mera.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u sektoru voća za proizvodnju voća

Korisnik IPARD podsticaja, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru voća, za proizvodnju voća ako:
1) u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća;
2) se predmet investicije odnosi na proizvodnju vrste voća u skladu sa Pravilnikom.
Korisnik IPARD podsticaja,  može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 100 ha, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje voća, i to do:
1) 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha;
2) 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha.

Korisnik IPARD podsticaja , ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća pod uslovom da:
1) je katastarska parcela na kojoj se nalazi predmetni višegodišnji proizvodni zasad voća upisana u Registar u okviru poljoprivrednog gazdinstva korisnika IPARD podsticaja;
2) je katastarska parcela na kojoj se nalazi predmetni višegodišnji proizvodni zasad u njegovom vlasništvu ili ako na njoj ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja ostvaruje i ako:
(1) je period zakupa, odnosno korišćenja najmanje deset godina, počev od kalendarske godine u kojoj je podnet zahtev za odobravanje projekata,
(2) u katastru nepokretnosti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
3) je dobavljač sadnica voća – pravno lice, odnosno preduzetnik upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja;
4) su sorte ili klonovi višegodišnjeg proizvodnog zasada voćaka upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja;
5) su sadnice voća zdravstveno i sortno ispravne;
6) je dobavljač radova i usluga na pripremi zemljišta za podizanje višegodišnjeg proizvodnog zasada voća – privredno društvo, poljoprivredna zadruga ili preduzetnik;
7) poseduje sertifikat za supstrat – ako je predmet zahteva nabavka supstrata za proizvodne zasade borovnice ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica ili malina u saksijama, odnosno vrećama, kao i za klasične proizvodne zasade borovnica ili malina na bankovima.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća u susvojini ili zajedničkoj svojini, korisnik IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti ako ima i pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za isključivo korišćenje sopstvenog višegodišnjeg proizvodnog zasada voća na toj katastarskoj parceli, overenu kod nadležnog organa.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća u državnoj svojini, korisnik IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti ako ima i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede o investicionom ulaganju za podizanje višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, osim za proizvodne zasade jagode.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća u privatnoj ili zadružnoj svojini i koristi se po osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem pravnim licem, korisnik IPARD podsticaja

iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti samo ako nije:
1) lice koje ima posebne dužnosti prema društvu zakupodavca, odnosno ustupioca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i osnivačkim aktom, odnosno statutom zakupodavca, odnosno ustupioca;
2) povezano lice u odnosu na pravno lice koje je zakupodavac, odnosno ustupilac, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
3) lice zaposleno kod zakupodavca, odnosno ustupioca pravnog lica.
Ako je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja investicija u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada jagoda, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može se ostvariti samo ako taj proizvodni zasad nije podignut po sistemu vertikalne tehnologije gajenja.
Ako je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja investicija u podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća u sistemu kombinovane (mešovite) sadnje, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može se ostvariti samo za jednu voćnu vrstu u okviru tog zasada.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u sektoru voća za proizvodnju sadnog materijala voća

Korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru voća, za proizvodnju sadnog materijala voća ako:
1) u Registru ima upisan sadni materijal voća;
2) obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala voća na osnovu upisa u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja.
Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 0,5 do 100 ha, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje sadnog materijala voća, i to do:
1) 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 0,5 do 10 ha;
2) 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća veće od 10 do 50 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala voća veće od 50 do 100 ha.
Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, pod uslovom da:
1) je katastarska parcela na kojoj se nalazi predmetni matični zasad voća upisana u Registar u okviru poljoprivrednog gazdinstva korisnika IPARD podsticaja;

2) je katastarska parcela na kojoj se nalazi predmetni matični zasad voća u njegovom vlasništvu ili da na njoj ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja ostvaruje i ako:
(1) je period zakupa, odnosno korišćenja najmanje deset godina, počev od kalendarske godine u kojoj je podnet zahtev za odobravanje projekata,
(2) u katastru nepokretnosti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
3) su sorte ili klonovi matičnog zasada voćaka upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja;
4) su sadnice zdravstveno i sortno ispravne;
5) su izvršene analize zemljišta na prisustvo najbitnijih štetnih organizama i izvršeni pregledi od strane fitosanitarnog inspektora o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća u susvojini ili zajedničkoj svojini, korisnik IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti ako ima i pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za isključivo korišćenje sopstvenog matičnog zasada voća na toj katastarskoj parceli, overenu kod nadležnog organa.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća u državnoj svojini, korisnik IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti ako ima i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede o investicionom ulaganju za podizanje matičnog zasada voća.
Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća u privatnoj ili zadružnoj svojini i koristi se po osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem pravnim licem, korisnik IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti samo ako nije:
1) lice koje ima posebne dužnosti prema društvu zakupodavca, odnosno ustupioca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i osnivačkim aktom, odnosno statutom zakupodavca, odnosno ustupioca;
2) povezano lice u odnosu na pravno lice koje je zakupodavac, odnosno ustupilac, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
3) lice zaposleno kod zakupodavca, odnosno ustupioca pravnog lica.
Ako je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja investicija u podizanje novog matičnog zasada jabučastih i koštičavih vrsta voćaka, kao i badema, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može se ostvariti samo ako je podignut sa mrežnicama koji prekrivaju dati matični zasad.

Ako je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja investicija u podizanje novog matičnog zasada voćaka sa sortom koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo oplemenjivača biljnih sorti, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može se ostvariti ako podnosilac zahteva ima i ovlašćenje nosioca prava oplemenjivača sorte za korišćenje reprodukcionog materijala te sorte.

 

Посебни услови за коначну исплату за инвестиције у сектору поврћа

Korisnik IPARD podsticaja a, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru povrća, za proizvodnju povrća ako:
1) u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća;
2) se predmet investicije odnosi na proizvodnju vrste povrća u skladu sa pravilnikom
Korisnik IPARD podsticaja , ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru povrća, za proizvodnju rasada povrća ako:
1) u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća;
2) obavlja delatnost proizvodnje rasada povrća na osnovu upisa u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme;
3) se predmet investicije odnosi na proizvodnju rasada povrća.
Korisnik IPARD,  može ostvariti pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku traktora ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru od 0,5 do 100 ha, odnosno pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru od 0,5 do 15 ha, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje povrća na otvorenom prostoru, odnosno povrća u zaštićenom prostoru, i to do:
1) 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru od 0,5 do 2 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru od 0,5 do 2 ha;
2) 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru veće od 2 do 10 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru veće od 2 do 5 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru veće od 10 do 100 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru veće od 5 do 15 ha.
Korisnik IPARD podsticaja iz stava 2. ovog člana, može ostvariti pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku traktora, ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća od 0,5 do 15 ha, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje rasada povrća, i to do:
1) 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća od 0,5 do 2 ha;
2) 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća veće od 2 do 5 ha;

3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća veće od 5 do 15 ha.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u sektoru žitarica i industrijskog bilja

Korisnik IPARD podsticajaa, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru žitarica i industrijskog bilja, za proizvodnju žitarica i industrijskog bilja, osim hmelja, ako:
1) u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja, osim hmelja, od 50 od 100 ha;
2) se predmet investicije odnosi na proizvodnju žitarica i industrijskog bilja, osim hmelja.
Korisnik IPARD podsticaja , ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru žitarica i industrijskog bilja, za proizvodnju hmelja, ako:
1) u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom hmelja, od 2 do 100 ha;
2) se predmet investicije odnosi na proizvodnju hmelja.
Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na konačnu isplatu za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje žitarica i industrijskog bilja, osim hmelja, i to do:
1) 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja osim hmelja, od 50 do 70 ha;
2) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja osim hmelja, veće od 70 do 100 ha.
Korisnik IPARD podsticaja iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na konačnu isplatu za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje hmelja, i to do:
1) 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom hmelja od 2 do 10 ha;
2) 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom hmelja veće od 10 do 50 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom hmelja veće od 50 do 100 ha.
Izuzetno, korisnik IPARD podsticaja koji u Registru ima upisano više od 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja, osim hmelja, može ostvariti pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja samo za investicije u:
1) nabavku mašina i mehanizacija za konzervacijsku obradu zemljišta;
2) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje žitarica i industrijskog bilja, osim hmelja

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u sektoru grožđa za proizvodnju grožđa

Korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru grožđa, za proizvodnju grožđa ako:
1) u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do100 ha;
2) je kao proizvođač grožđa upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.
Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku traktora, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje grožđa, i to do:
1) 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha;
2) 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa veće od 10 do 50 ha;
3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa veće od 50 do 100 ha.

Posebni uslovi za konačnu isplatu za investicije u sektoru grožđa za proizvodnju sadnog materijala grožđa

Korisnik IPARD podsticaja iz člana 28. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investicije u sektoru grožđa, za proizvodnju sadnog materijala grožđa ako:

u Registru ima upisan sadni materijal grožđa;
obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala grožđa na osnovu upisa u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja;
se predmet investicije odnosi na proizvodnju sadnog materijala grožđa.

Korisnik IPARD podsticaja može ostvariti pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u nabavku traktora ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala grožđa od 0,5 do 100 ha, sa najvećom nominalnom snagom motora koja odgovara obimu proizvodnje sadnog materijala grožđa, i to do:

 • 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala grožđa od 0,5 do 10 ha;
 • 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala grožđa veće od 10 do 50 ha;
 • 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom sadnog materijala grožđa veće od 50 do 100 ha.

Korisnik IPARD podsticaja iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa, pod uslovom da:

 • je katastarska parcela na kojoj se nalazi predmetni matični zasad vinove loze upisana u Registar u okviru poljoprivrednog gazdinstva korisnika IPARD podsticaja;
 • je katastarska parcela na kojoj se nalazi predmetni matični zasad vinove loze u njegovom vlasništvu ili da na njoj ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja ostvaruje i ako:
 • je period zakupa, odnosno korišćenja najmanje deset godina, počev od kalendarske godine u kojoj je podnet zahtev za odobravanje projekata,
  u katastru nepokretnosti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
 • su sorte ili klonovi matičnog zasada vinove loze upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja;
 • su sadnice zdravstveno i sortno ispravne;
  su izvršene analize zemljišta na prisustvo najbitnijih štetnih organizama i izvršeni pregledi od strane fitosanitarnog inspektora o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada.
 • Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa u susvojini ili zajedničkoj svojini, korisnik IPARD podsticaja , pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti ako ima i pisanu saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za isključivo korišćenje sopstvenog matičnog zasada vinove loze na toj katastarskoj parceli, overenu kod nadležnog organa.
 • Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa u državnoj svojini, korisnik IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti ako ima i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede o investicionom ulaganju za podizanje matičnog zasada vinove loze.
 • Ako je katastarska parcela koja je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja za investiciju u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa u privatnoj ili zadružnoj svojini i koristi se po osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem pravnim licem, korisnik IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može ostvariti samo ako nije:
 • lice koje ima posebne dužnosti prema društvu zakupodavca, odnosno ustupioca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i osnivačkim aktom, odnosno statutom zakupodavca, odnosno ustupioca;
 • povezano lice u odnosu na pravno lice koje je zakupodavac, odnosno ustupilac, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
 • lice zaposleno kod zakupodavca, odnosno ustupioca pravnog lica.

Ako je predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja investicija u podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa sa sortom koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo oplemenjivača biljnih sorti, pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja može se ostvariti ako podnosilac zahteva ima i ovlašćenje nosioca prava oplemenjivača sorte za korišćenje reprodukcionog materijala te sorte.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.
Javni poziv naročito sadrži podatke o: investicijama za koje se raspisuje poziv u skladu sa ovim pravilnikom, roku za podnošenje zahteva za odobravanje projekta, visini raspoloživih sredstva za raspisani poziv, obrascima zahteva za odobravanje projekta i odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja i dokumentaciji koja se prilaže uz obrasce zahteva, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje konkretnog poziva.
Uprava može raspisati jedan ili više Javnih poziva u toku kalendarske godine, za jedan ili više sektora, odnosno investicija u skladu sa ovim pravilnikom.

 

Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na odobravanje projekta

Postupak za odobravanje projekta pokreće se po zahtevu stranke koja ispunjava uslove u pogledu lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom, koji se podnosi Upravi, na način i u roku predviđenim Javnim pozivom.
Postupak za odobravanje projekta pokreće se sa statusnim podacima podnosioca u Registru na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Podnosilac zahteva za odobravanje projekta može ostvariti pravo na odobravanje projekta samo po jednom zahtevu podnetom po istom Javnom pozivu.

Opšta dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za odobravanje projekta

Zahtev za odobravanje projekta sadrži opštu dokumentaciju i to:
1) obrazac zahteva za odobravanje projekta u skladu sa Javnim pozivom;

2) pisanu ponudu, odnosno tri ponude, za nabavku predmeta investicije odnosno prihvatljive troškove, u skladu sa ovim pravilnikom;
3) Jednostavan poslovni plan, odnosno Složeni poslovni plan, u zavisnosti od vrednosti investicije koja je predmet zahteva za odobravanje projekta u skladu sa ovim pravilnikom;
4) popis pokretne i nepokretne imovine podnosioca zahteva za odobravanje projekta na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, odnosno izjavu podnosioca zahteva da ne poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta.
Uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i dokaz da podnosilac zahteva fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima stručno znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede, odnosno dokaz da ovo znanje, odnosno iskustvo ima stručno lice odgovorno za proces proizvodnje kod podnosioca zahteva preduzetnika, privrednog društva, odnosno poljoprivredne zadruge, i to:
1) kopija javne isprave (diplome ili sertifikata) nadležnog tela kojom se potvrđuje stečeni najmanje šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1) kvalifikacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, ili
2) kopija javne isprave (diplome ili sertifikata) nadležnog tela kojom se potvrđuje stečeni najmanje treći nivo (nivo 3) kvalifikacija u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, ili
3) kopija javne isprave (diplome ili sertifikata) nadležnog tela kojom se potvrđuje stečeni: prvi nivo (nivo 1) kvalifikacije, drugi nivo (nivo 2) kvalifikacije ili treći nivo (nivo 3) kvalifikacija izvan oblasti poljoprivrede ili veterine, kao i potvrda o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede ili izjava da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom, ili
4) kopija ugovora o radu, rešenja, odnosno potvrde o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje, kojim se dokazuje radno iskustvo u oblasti poljoprivrede u periodu od najmanje tri godine pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i fotografija mesta kontrole predmeta investicije, ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta, koja naročito sadrži mesto na kome je načinjena, predstavljeno geografskom širinom i geografskom dužinom, kao i datum i vreme kada je načinjena, osim ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u:
1) izgradnju posebne vrste objekata i posebne vrste radova za koje je propisano da nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
2) izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, odnosno sanaciju postojećeg objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji uz investicije u nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koji ispunjavaju standarde EU u oblasti dobrobiti životinja;

4) podizanje višegodišnjih zasada.
Ako je podnosilac zahteva akcionarsko društvo, uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i kopija osnivačkog akta društva.
Ako je podnosilac zahteva odredio kao mesto kontrole predmeta investicije katastarsku parcelu ili objekat koje koristi po osnovu zakupa, odnosno prava korišćenja, uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i ugovor o zakupu, odnosno korišćenju te katastarske parcele, odnosno objekta.
Ako je podnosilac zahteva za odobravanje projekta – preduzetnik, privredno društvo i poljoprivredna zadruga, uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i kopija poslednjeg javno objavljenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu.
Ako je podnosilac zahteva za odobravanje projekta obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, uz zahtev za odobravanje projekta prilažu se i kopije:
1) poslednjeg bilansa uspeha;
2) poslednjeg javno objavljenog poreskog bilansa.
Podnosilac zahteva za odobravanje projekta uz zahtev može priložiti i:
1) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda iz nadležnosti poreske uprave, na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
2) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda iz nadležnosti lokalne poreske administracije, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, odnosno prema mestu kontrole predmeta investicije, na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Sadržina ponude

Писана понуда за набавку предмета инвестиције, односно прихватљиве трошкове, која се прилаже уз захтев за одобравање пројекта у складу са овим правилником нарочито садржи:

 • назив и матични број добављача;
 • назив и матични број подносиоца захтева – ако је подносилац захтева привредно друштво, пољопривредна задруга или предузетник, односно име, презиме и јединствени матични број грађана или број породичног пољопривредног газдинства – ако је подносилац захтева физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 • опис робе, радова, односно услуга који чине предмет инвестиције, при чему свака ставка у понуди садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену ставке, као и укупну цену понуде, укључујући посебно исказану нето цену и износ пореза на додату вредност, изражене у динарима за домаће добављаче, односно у еврима за стране добављаче;
 • датум издавања понуде;
 • потпис добављача који је издао понуду.

Ако је предмет понуде инвестиција у изградњу објекта, понуда нарочито садржи:

 

 • врсту и категорију објекта, у складу са Листом прихватљивих инвестиција и трошкова;
 • прихватљиве радове и трошкове у оквиру инвестиције у изградњу објекта у складу са Листом прихватљивих инвестиција и трошкова;
 • бруто грађевинску површину објекта, као и запремину објекта за рибњаке.

Ако је предмет понуде подизање вишегодишњег засада, понуда нарочито садржи и врсту и категорију садног материјала, као и сорту или клон за инвестиције у набавку садног материјала.

Ако је предмет понуде инвестиција у набавку опреме, машина и механизације, понуда нарочито садржи техничке карактеристике робе и то у зависности од врсте опреме, машине и механизације, одговарајућу: излазну снагу мотора машине; потребну снагу коју прикључна механизација захтева за нормалан рад изражену у киловатима (кW); потрошњу енергије; радни капацитет механизације изражен у одговарајућој јединици мере (тона, килограм, кубни метар, метар, литар и сл.); броју редова; да ли је прикључна машина ношена или вучена; као и податке о основном моделу и додатној опреми.

Ако је предмет понуде инвестиција у набавку трактора, односно специјализованог возила, понуда нарочито садржи и податак о номиналној снази мотора, као и податак о стандарду мотора у погледу ограничења емисије издувних гасова и загађујућих честица, односно одговарајући

Stage” или „Tier” стандард за трактор, односно „Euro” стандард за специјализованo возилo.

Ако су предмет понуде и трошкови транспорта предмета инвестиције, понуда нарочито садржи и врсту транспорта, место утовара и место испоруке, број километара, као и број тура.

Ако је предмет понуде инвестиција у производњу и складиштење енергије из обновљивих извора, понуда нарочито садржи и податак о укупној инсталисаној снази производног објекта, у складу са овим правилником.

Подаци из понуде треба да одговарају подацима који се наводе у пословном плану који се прилаже уз захтев за одобравање пројекта.

Posebna dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za investicije u izgradnju i opremanje objekta

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта инвестиција у изградњу објекта, уз захтев се прилаже и пројекат за грађевинску дозволу, односно идејни пројекат, односно пројекат за извођење радова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, са предмером и предрачуном радова у папирној и електронској форми.

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта изградња објекта за складиштење примарних пољопривредних производа у секторима воћа, поврћа, житарица и индустријског биља, као и грожђа, уз захтев се прилажу и подаци о складишном капацитету објекта, односно капацитету складишног простора за чување примарних пољопривредних производа, без простора за пријем и испоруку пољопривредних производа, односно простора за друге пратеће намене.

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта инвестиција у изградњу објекта на коме су поједине врсте радова реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, уз захтев се прилаже и привремена ситуација са грађевинском књигом за изведене радове, у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског вештака

 

грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове, до дана подношења захтева за одобравање пројекта.

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта инвестиција у опремање објекта који није у власништву подносиоца захтева за одобравање пројекта, уз захтев се прилаже и уговор о закупу, односно коришћењу објекта, који је закључен на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката и који је као једини терет уписан у регистру о евиденцији непокретности.

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта инвестиција у опремање објекта који је у сусвојини или заједничкој својини, уз захтев се прилаже и писана сагласност осталих сувласника, односно заједничара, за опремање предметног објекта од стране подносиоца захтева, оверена код надлежног органа.

Posebna dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za investicije u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, uz zahtev se prilaže i:
1) idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje, za izgradnju i opremanje proizvodnog objekta, odnosno skladišta električne energije, za sopstvenu potrošnju sa statusom kupca – proizvođača, izrađen u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, koji naročito sadrži i projektovanu godišnju proizvodnju električne energije;
2) odobrenje za priključenje – za proizvodni objekat instalisane snage preko 10,8 kW;
3) rešenje o odobrenju za izvođenje radova – za proizvodni objekat instalisane snage preko 50 kW;
4) obaveštenje nadležnog operatora sistema sa podacima o sopstvenoj potrošnji objekata na čije unutrašnje instalacije se priključuje proizvodni objekat koji je predmet zahteva za odobravanje projekta, i to za period poslednja 24 meseca, ili kopije mesečnih računa o utrošenoj aktivnoj električnoj energiji za onaj period potrošnje električne energije za koji se ne mogu obezbediti podaci o sopstvenoj potrošnji preko obaveštenja nadležnog operatora prenosnog sistema.

Posebna dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za investicije u podizanje višegodišnjih zasada voća i grožđa

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта инвестиција у подизање или обнављање вишегодишњих производних засада воћа, или инвестиција у подизање нових засада виших фитосанитарних категорија садног материјала воћа и грожђа, на катастарској парцели која није у власништву подносиоца захтева за одобравање пројекта, уз захтев се прилаже и уговор о закупу, односно коришћењу те катастарске парцеле који је закључен на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката и који је као једини терет уписан у регистру о евиденцији непокретности.

 

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта инвестиција у подизање или обнављање вишегодишњих производних засада воћа, или инвестиција у подизање нових засада виших фитосанитарних категорија садног материјала воћа и грожђа, на катастарској парцели која је у сусвојини или заједничкој својини подносиоца захтева, уз захтев за одобравање пројекта прилаже се и писана сагласност сувласника, односно заједничара, за подизање сопственог вишегодишњег засада подносиоца захтева на тој катастарској парцели, оверена код надлежног органа.

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта инвестиција у подизање или обнављање вишегодишњих производних засада воћа или инвестиција у подизање нових засада виших фитосанитарних категорија садног материјала воћа и грожђа са сортом која је уписана у Регистар заштићених биљних сорти у складу са законом којим се уређује право оплемењивача биљних сорти, уз захтев за одобравање пројекта прилаже се и овлашћење носиоца права оплемењивача сорте подносиоцу захтева за коришћење репродукционог материјала те сорте.

Posebna dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za investicije u podizanje višegodišnjih zasada voća i grožđa

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje ili obnavljanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća, ili investicija u podizanje novih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i grožđa, na katastarskoj parceli koja nije u vlasništvu podnosioca zahteva za odobravanje projekta, uz zahtev se prilaže i ugovor o zakupu, odnosno korišćenju te katastarske parcele koji je zaključen na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata i koji je kao jedini teret upisan u registru o evidenciji nepokretnosti.

 

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje ili obnavljanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća, ili investicija u podizanje novih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i grožđa, na katastarskoj parceli koja je u susvojini ili zajedničkoj svojini podnosioca zahteva, uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i pisana saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za podizanje sopstvenog višegodišnjeg zasada podnosioca zahteva na toj katastarskoj parceli, overena kod nadležnog organa.

Ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje ili obnavljanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća ili investicija u podizanje novih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i grožđa sa sortom koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo oplemenjivača biljnih sorti, uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i ovlašćenje nosioca prava oplemenjivača sorte podnosiocu zahteva za korišćenje reprodukcionog materijala te sorte.

Forma dokumentacije koja se prilaže uz zahtev

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje treba da se odnosi na podnosioca zahteva i prilaže se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Uz dokumenta na stranom jeziku, prilaže se i prevod dokumenta na srpski jezik, izrađen od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava može da zatraži od podnosioca zahteva i dostavljanje posebne dodatne dokumentacije u cilju razjašnjenja, provere i utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, u skladu sa ovim pravilnikom.

Forma dokumentacije koja se prilaže uz zahtev

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje treba da se odnosi na podnosioca zahteva i prilaže se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Uz dokumenta na stranom jeziku, prilaže se i prevod dokumenta na srpski jezik, izrađen od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava može da zatraži od podnosioca zahteva i dostavljanje posebne dodatne dokumentacije u cilju razjašnjenja, provere i utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, u skladu sa ovim pravilnikom.

Forma dokumentacije koja se prilaže uz zahtev

Uprava po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, pribavlja podatke o relevantnim činjenicama za proveru ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u skladu sa ovim pravilnikom, i to:
1) podatke o upisu podnosioca zahteva za odobravanje projekta u Registar, a naročito: statusne podatke podnosioca zahteva u Registru na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta; podatke o poljoprivrednom zemljištu pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura, odnosno podatke o prijavljenom gajenju odgovarajuće vrste životinja, u zavisnosti od sektora koji je predmet zahteva za odobravanje projekta i uslova za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u skladu sa ovim pravilnikom; podatke o obnovi registracije poljoprivrednog gazdinstva za tekuću godinu; podatke o prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva za odobravanje projekta;
2) podatke o podnosiocu zahteva – preduzetniku, privrednom društvu i poljoprivrednoj zadruzi, a naročito: podatke o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre; podatke o blokadi računa kod poslovnih banaka na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta i u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta; podatke o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije, strukturi vlasništva, razvrstavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, povezanim licima, grupi

povezanih lica, članstvu u holdingu ili koncernu, broju zaposlenih, godišnjem prometu i ukupnoj imovini podnosioca zahteva – privrednog društva ili poljoprivredne zadruge sa povezanim licima;
3) podatke o izmirivanju dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta iz nadležnosti poreske uprave, odnosno iz nadležnosti lokalne poreske administracije, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, odnosno prema mestu kontrole predmeta investicije – ako podnosilac uz zahtev za odobravanje projekta nije priložio uverenje nadležnog organa;
4) podatke o postojanju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
5) podatke o postojanju statusa povezanog lica između podnosioca zahteva i dobavljača, kao i između dobavljača iste investicije, odnosno prihvatljivih troškova, koji izdaju tri ponude u skladu sa ovim pravilnikom;
6) podatke o osnovu korišćenja katastarske parcele, odnosno objekta koje je podnosilac zahteva odredio kao mesto kontrole predmeta investicije;
7) podatke o vlasništvu katastarske parcele i građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju o odobrenju za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja – ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u izgradnju objekta u skladu sa ovim pravilnikom;
8) podatke o vlasništvu, pravu zakupa ili korišćenja objekta, upisanim teretima u registru o evidenciji nepokretnosti, građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju o odobrenju za izvođenje radova ili dozvoli za upotrebu postojećeg objekta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata – ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u opremanje objekta, u skladu sa ovim pravilnikom;
9) podatke o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju o izvođenju radova za proizvodni objekat – ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora i ako se proizvodni objekat instalisane snage preko 50 kW priključuje na distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem električne energije, odnosno ako se proizvodni objekat priključuje na prenosni sistem, odnosno distributivni sistem električne energije kojim upravlja operator prenosnog sistema;
10) podatke o obeležavanju i registraciji životinja u Centralnoj bazi, odnosno podatke o objektima sa životinjama, odnosno odobrenim objektima sa životinjama iz Registra objekata, odnosno Registra odobrenih objekata – ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u sektoru mleka, mesa, jaja i ribarstva, u skladu sa ovim pravilnikom;
11) podatke o obavljanju delatnosti proizvodnje sadnog materijala i upisu podnosioca zahteva u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja – ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija za proizvodnju sadnog materijala voća i grožđa;
12) podatke o obavljanju delatnosti proizvodnje rasada povrća i upisu podnosioca zahteva u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva – ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija za proizvodnju rasada povrća;

13) podatke o vlasništvu, pravu zakupa odnosno korišćenja, teretima na katastarskoj parceli upisanim u katastar nepokretnosti; saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede o investicionom ulaganju za podizanje zasada na parceli u državnoj svojini; upisu dobavljača sadnica u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja; upisu sorti ili klonova višegodišnjeg zasada voća u Registar sorti poljoprivrednog bilja, podatke o dobavljaču radova i usluga na pripremi zemljišta za podizanje višegodišnjeg zasada u Registru privrednih subjekata, podatke o upisu sorte u Registar zaštićenih biljnih sorti – ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u podizanje, odnosno obnavljanje višegodišnjeg zasada u skladu sa ovim pravilnikom;
14) podatke o upisu proizvođača grožđa u Vinogradarski registar – ako je predmet zahteva za odobravanje projekta investicija u sektoru grožđa, u skladu sa ovim pravilnikom;
15) druge potrebne podatke iz službenih evidencija i registara, u skladu sa ovim pravilnikom.

Razmena podataka i dokumenata između organa javne vlasti

Razmena podataka i dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje obavlja se elektronskim putem, osim za dokumente i podneske koji sadrže tajne podatke i koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka.
Dostavljanje podataka i elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, obavlja se putem elektronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa propisom.
Radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa ovim pravilnikom, Uprava preuzima podatke neophodne za vođenje postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, iz registara i evidencija u elektronskom obliku, koje su ustanovljene zakonom, odnosno drugim propisom, bez dodatne provere, osim podataka koje je organ koji vodi registar i elektronsku evidenciju označio kao podatak koji je u statusu provere.
Uprava vrši uvid u podatke i njihovo preuzimanje preko servisne magistrale organa ili drugog prihvaćenog rešenja, na osnovu jedinstvenih šifarnika i jedinstvenih identifikatora korisnika elektronske uprave, kao podataka na osnovu kojih se iz registara i evidencija u elektronskom obliku koje organi vode u skladu sa posebnim zakonima, mogu uporediti podaci o korisnicima, i to: jedinstveni matični broj građana, jedinstveni broj koji dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, lični broj osiguranika, matični broj i poreski identifikacioni broj.
Uprava vodi evidenciju svakog pristupa i uvida u elektronske dokumente i podatke iz svoje nadležnosti, i to podatke o identitetu ovlašćenog lica (jedinstveni matični broj građana i lično ime), datumu i vremenu pristupa i skupu podataka kojima se pristupalo.
Uprava koristi podatke iz registara i evidencija u elektronskom obliku iz st. 3−5. ovog člana u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i posebnim propisom kojim se propisuje način na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku.

Administrativna kontrola zahteva za odobravanje projekta

Uprava vrši administrativnu kontrolu zahteva za odobravanje projekta proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev, kao i pribavljanjem i proverom podataka iz registara i službenih evidencija u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.
Administrativna kontrola iz stava 1. ovog člana obuhvata:
1) proveru formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta;
2) proveru opštih i posebnih uslova za odobravanje projekta i proveru ekonomske održivosti projekta, u skladu sa ovim pravilnikom;
3) proveru opravdanosti i prihvatljivosti troškova koji su predmet zahteva za odobravanje projekta;
4) utvrđivanje odobrenog iznosa IPARD podsticaja.
Provera formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta obuhvata proveru:
1) prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta;
2) ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta.

Provera prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta

Ako se nakon provere prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta i nakon konačnosti rešenja o odbacivanju zahteva za odobravanje projekta iz člana 55. stav 3. ovog pravilnika, utvrdi da iznos raspoloživih sredstava po Javnom pozivu nije dovoljan za sve ostale podnete zahteve za odobravanje projekta, Uprava sprovodi postupak bodovanja i rangiranja.
Sa 14 bodova boduje se zahtev za odobravanje projekta ako se u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi nalaze:
1) svi objekti koji su predmet zahteva za odobravanje projekta za investiciju u izgradnju ili opremanje objekta; ili
2) sva gazdinstva sa mlečnim kravama u sektoru mleka, odnosno svi objekti sa odgovarajućom vrstom životinja u sektoru mesa, jaja i ribarstva; ili
3) sve katastarske parcele upisane u Registar na kojima se obavlja primarna poljoprivredna proizvodnja biljnih kultura u sektoru voća, povrća, grožđa, žitarica i industrijskog bilja.
Sa 13 bodova boduje se zahtev za odobravanje projekta ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za:
1) skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke ili za upravljanje otpadom i otpadnim vodama;
2) proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.
Sa 11 bodova boduje se zahtev za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u odgovarajućem sektoru u skladu sa ovim pravilnikom i propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.
U odnosu na kvalifikacije podnosioca zahteva – fizičkog lica nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili preduzetnika, odnosno odgovornog lica podnosioca zahteva – privrednog društva ili poljoprivredne zadruge, u oblasti poljoprivrede ili veterine, zahtev za odobravanje projekta se boduje:
1) sa 9 bodova – ako podnosilac zahteva, odnosno odgovorno lice podnosioca zahteva ima najmanje šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2) kvalifikacija u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije; ili
2) sa 7 bodova – ako podnosilac zahteva, odnosno odgovorno lice podnosioca zahteva ima najmanje šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1) kvalifikacija u oblasti poljoprivrede ili

veterine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije; ili
3) sa 6 bodova – ako podnosilac zahteva, odnosno odgovorno lice podnosioca zahteva ima najmanje treći nivo (nivo 3) kvalifikacija u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.
Sa 8 bodova boduje se zahtev za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva poljoprivredna zadruga koja je upisana u Registar najmanje tri godine pre dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Sa 7 bodova boduje se zahtev za odobravanje projekta ako je:
1) predmet zahteva investicija u izgradnju objekta i ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta za taj objekat kao investitor ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdatu najkasnije do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
2) predmet zahteva investicija u nabavku inovativnog proizvoda u skladu sa ovim pravilnikom;
3) podnosilac zahteva – fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili preduzetnik, lice mlađe od 40 godina, na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Sa 6 bodova boduje se zahtev za odobravanje projekta ako na dan podnošenja zahteva podnosilac zahteva nije bio korisnik IPARD podsticaja na osnovu konačnog rešenja o odobravanju projekta u skladu sa ovim pravilnikom.
Sa 5 bodova boduje se zahtev za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva – fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili preduzetnik, ženskog pola.
Sa 4 boda boduje se zahtev za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva član poljoprivredne zadruge najmanje tri godine do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Ako zahtev za odobravanje projekta ispunjava više kriterijuma za bodovanje, bodovi se sabiraju, osim bodova koji se odnose kriterijume vezane za područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi i bodova koji se odnose na kvalifikacije podnosioca zahteva, odnosno odgovornog lica podnosioca zahteva, u oblasti poljoprivrede ili veterine, koji se boduju samo na osnovu jednog kriterijuma iz stava 2. ovog člana, odnosno samo na osnovu jednog kriterijuma iz stava 5. ovog člana.
Ako je više zahteva za odobravanje projekta bodovano sa istim brojem bodova, prednost na bodovnoj listi ostvaruje zahtev za odobravanje projekta koji je ranije podnet.
Uprava objavljuje bodovnu listu zahteva za odobravanje projekta na zvaničnoj internet stranici Uprave.
Podnosilac zahteva za odobravanje projekta može podneti prigovor na svoje mesto na bodovnoj listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.
O prigovoru na mesto na bodovnoj listi, direktor Uprave rešava u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

 

Posebna dokumentacija za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za bodovanje i rangiranje

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za bodovanje i rangiranje iz člana 56. stav 5. i stav 7. tačka 2) ovog pravilnika, uz zahtev za odobravanje projekta prilaže se i kopija:
1) javne isprave (diplome ili sertifikata) nadležnog tela kojom se potvrđuje stečeni nivo, odnosno podnivo kvalifikacija u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i ovim pravilnikom;
2) potvrde nadležnog organa da je inovativni proizvod koji je predmet zahteva za odobravanje projekta rezultat saradnje između proizvođača iz privatnog sektora i javne naučno- istraživačke organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost.
Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za bodovanje i rangiranje iz člana 56. stav 4, stav 7. tačka 1) i stav 10. ovog pravilnika, uz zahtev za odobravanje projekta može se priložiti i kopija:
1) sertifikata kojim se dokazuje da se primarni poljoprivredni proizvod podnosioca zahteva u odgovarajućem sektoru u skladu sa ovim pravilnikom, proizvodi primenom metoda organske proizvodnje, u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja;
2) građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju za izvođenje radova, na ime podnosioca zahteva kao investitora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdate najkasnije do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) izvoda iz Registra privrednih subjekata sa podacima o članstvu podnosioca u poljoprivrednoj zadruzi, najmanje tri godine do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta

Po konačnosti svih rešenja povodom prigovora iz člana 56. stav 15. ovog pravilnika, Uprava objavljuje konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekta, na zvaničnoj internet stranici Uprave.
Konačna rang lista zahteva za odobravanje projekta sastoji se od rang liste zahteva za koje postoje raspoloživa sredstava za odobravanje projekta po Javnom pozivu i za koje se vrši dalja administrativna kontrola u skladu sa ovim pravilnikom i rang liste zahteva za koje ne postoje raspoloživa sredstva za odobravanje projekta opredeljena Javnim pozivom.
Postojanje raspoloživih sredstava za odobravanje projekta utvrđuje se u odnosu na ukupan iznos IPARD podsticaja opredeljen u zahtevu za odobravanje projekta.
Postupak po zahtevu za odobravanje projekta za koji je u skladu sa konačnom rang listom utvrđeno da ne postoje raspoloživa sredstva za odobravanje projekta po Javnom pozivu, direktor Uprave obustavlja rešenjem usled nepostojanja uslova za dalje vođenje ovog postupka u skladu sa ovim pravilnikom.

 

Provera ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta

Provera ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta obuhvata proveru da li je obrazac zahteva pravilno popunjen, da li je priložena uredna propisana dokumentacija, kao i da li podaci koji su uneti u zahtev odgovaraju podacima iz registara i službenih evidencija, odnosno da li zahtev za odobravanje projekta sadrži druge formalne nedostatke koji Upravu sprečavaju da postupa po zahtevu, u celini ili delimično, osim prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta, u skladu sa ovim pravilnikom.
Ako zahtev za odobravanje projekta sadrži druge formalne nedostatke koji Upravu sprečavaju da postupa po zahtevu iz stava 1. ovog člana, Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva na koji način da uredi zahtev, i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 20 dana od prijema obaveštenja, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev u roku.
Ako podnosilac ne uredi zahtev u skladu sa stavom 2. ovog člana, direktor Uprave rešenjem odbacuje zahtev kao neuredan.

 

Provera ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta

Provera ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta obuhvata proveru da li je obrazac zahteva pravilno popunjen, da li je priložena uredna propisana dokumentacija, kao i da li podaci koji su uneti u zahtev odgovaraju podacima iz registara i službenih evidencija, odnosno da li zahtev za odobravanje projekta sadrži druge formalne nedostatke koji Upravu sprečavaju da postupa po zahtevu, u celini ili delimično, osim prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta, u skladu sa ovim pravilnikom.
Ako zahtev za odobravanje projekta sadrži druge formalne nedostatke koji Upravu sprečavaju da postupa po zahtevu iz stava 1. ovog člana, Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva na koji način da uredi zahtev, i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 20 dana od prijema obaveštenja, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev u roku.
Ako podnosilac ne uredi zahtev u skladu sa stavom 2. ovog člana, direktor Uprave rešenjem odbacuje zahtev kao neuredan.

 

Provera opštih i posebnih uslova za odobravanje projekta i provera ekonomske održivosti projekta

Nakon Provera ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta obuhvata proveru da li je obrazac zahteva pravilno popunjen, da li je priložena uredna propisana dokumentacija, kao i da li podaci koji su uneti u zahtev odgovaraju podacima iz registara i službenih evidencija, odnosno da li zahtev za odobravanje projekta sadrži druge formalne nedostatke koji Upravu sprečavaju da postupa po zahtevu, u celini ili delimično, osim prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta, u skladu sa ovim pravilnikom.
Ako zahtev za odobravanje projekta sadrži druge formalne nedostatke koji Upravu sprečavaju da postupa po zahtevu iz stava 1. ovog člana, Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva na koji način da uredi zahtev, i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 20 dana od prijema obaveštenja, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev u roku.
Ako podnosilac ne uredi zahtev u skladu sa stavom 2. ovog člana, direktor Uprave rešenjem odbacuje zahtev kao neuredan.

 

Kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta

Posle administrativne kontrole zahteva za odobravanje projekta, Uprava vrši proveru uslova da li je podnosilac zahteva za odobravanje projekta preduzeo neku radnju na realizaciji investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta i kontrolom na licu mesta, u mestu kontrole predmeta investicije ako:

podnosilac zahteva uz zahtev za odobravanje projekta nije priložio fotografiju mesta kontrole predmeta investicije iz člana 46. stav 3. ovog pravilnika;
je predmet zahteva za odobravanje projekta prihvatljiva investicija u:
izgradnju posebne vrste objekata i posebne vrste radova za koje je propisano da nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, odnosno sanaciju postojećeg objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji uz investicije u nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koji ispunjavaju standarde EU u oblasti dobrobiti životinja;
podizanje višegodišnjih zasada.

Provera opravdanosti i prihvatljivosti troškova i utvrđivanje odobrenog iznosa IPARD podsticaja

Управа врши проверу оправданости и прихватљивости трошкова путем примене система поређења различитих понуда и система референтне цене, у складу са овим правилником.

Пoднoсилaц у захтеву за одобравање пројекта означава као изабрану једну од три достављене понуде, у складу са овим правилником.

Управа одобрава изабрану понуду, у вредности која не може бити већа од вредности из понуде са најнижом ценом из става 2. овог члана.

Управа одобрава изабрану понуду између најмање три достављене понуде издате од стране добављача који међусобно не представљају повезана лица.

Ако подносилац уз захтев за одобравање пројекта достави понуде издате од стране добављача који међусобно представљају повезана лица, Управа такве понуде не узима у разматрање и позива подносиоца да у одређеном року Управи достави најмање три понуде издате од стране добављача који међусобно не представљају повезана лица, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

Управа утврђује основицу за обрачун ИПАРД подстицаја у вредности из понуде са најнижом ценом, ако ова вредност не прелази износ референтне цене утврђене у складу са посебним прописом којим се прописује методологија утврђивања референтне цене.

Ако вредност из понуде са најнижом ценом прелази износ референтне цене, основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у висини референтне цене.

Одобрени износ ИПАРД подстицаја утврђује се применом одговарајућег процентуалног износа из члана 9. овог правилника на вредност основице за обрачун ИПАРД подстицаја из ст. 6. и 7. овог члана.

Rešenje po zahtevu za odobravanje projekta

O ostvarivanju prava na odobravanje projekta odlučuje direktor Uprave rešenjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u roku od devet meseci od podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Ako se u postupku za odobravanje projekta utvrdi da zahtev ispunjava propisane uslove za odobravanje projekta i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva, u skladu sa ovim pravilnikom, direktor Uprave rešenjem odobrava projekat.
Rešenje iz stava 3. ovog člana naročito sadrži:
1) podatke o korisniku IPARD podsticaja;
2) projekat koji se odobrava sa prihvatljivim investicijama i troškovima;
3) ukupan odobreni iznos IPARD podsticaja;
4) odobreni iznos IPARD podsticaja koji se može finansirati iz pretpristupnih sredstava Evropske unije i odobreni iznos IPARD podsticaja koji se može finansirati iz sredstava budžeta Republike Srbije, za projekat koji se odobrava;
5) rok za realizaciju investicije i podnošenje zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja;
6) zabranu preduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do javnog finansiranja istog odobrenog projekta, u skladu sa ovim pravilnikom;
7) određivanje skrivenih radova i uputstvo korisniku IPARD podsticaja da obezbedi fotografije skrivenih radova tokom realizacije investicije, u skladu sa ovim pravilnikom;
8) obaveze korisnika IPARD podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, i to da:
(1) daje tačne i potpune podatke i dokumentaciju vezane za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje,
(2) investiciju realizuje u skladu sa ovim pravilnikom,
(3) izvrši obeležavanje predmeta investicije, u skladu sa ovim pravilnikom,
(4) omogući pristup investiciji i dokumentaciji koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje službenim licima Uprave, kao i ovlašćenim predstavnicima: ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, organa nadležnog za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, ministarstva nadležnog za poslove finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF).
Uprava poziva korisnika IPARD podsticaja da preuzme rešenje o odobravanju projekta.
Prilikom preuzimanja rešenja o odobravanju projekta, Uprava usmenim i pisanim putem upoznaje korisnika IPARD podsticaja sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Korisnik IPARD podsticaja, odnosno odgovorno lice korisnika IPARD podsticaja svojim potpisom na aktima iz stava 6. ovog člana, potvrđuje prijem rešenja o odobravanju projekta, kao i da je upoznat sa pravima, obavezama i odgovornostima i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

 

 

Način ostvarivanja prava na izmenu odobrenog projekta

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta, odnosno roka za podnošenje zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja, korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta ako su ispunjeni uslovi za izmenu odobrenog projekta iz člana 26. ovog pravilnika.
U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje dopuštena je samo jedna izmena odobrenog projekta.
Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, prilažu se i dokazi kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izmenu odobrenog projekta, odnosno opravdani razlozi za produžetak roka za realizaciju odobrenog projekta, odnosno roka za podnošenje zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom.
O zahtevu za izmenu odobrenog projekta odlučuje direktor Uprave rešenjem.
Rešenje iz stava 4. ovog člana donosi se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahteva za izmenu odobrenog projekta.
Rok za realizaciju investicije i podnošenje zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja određen rešenjem o odobravanju projekta iz člana 63. stav 4. tačka 5) ovog pravilnika ne teče u periodu od dana podnošenja zahteva za izmenu odobrenog projekta do dana donošenja konačne odluke povodom zahteva za izmenu odobrenog projekta.

 

Pokretanje postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja

Postupak za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika IPARD podsticaja, koji se podnosi Upravi u roku od 60 dana od prijema konačnog rešenja kojim se odobrava projekat.
Uz zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja, korisnik IPARD podsticaja dostavlja i bankarsku garanciju iz člana 27. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika.
Zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja sa pratećom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva i adrese prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, sa napomenom: „Zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticajaˮ i pozivom na broj rešenja o odobravanju projekta.

 

 

 

Rešenje po zahtevu za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja

O ostvarivanju prava na avansnu isplatu IPARD podsticaja odlučuje direktor Uprave rešenjem.
Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u roku od mesec dana od podnošenja zahteva za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja.

Zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja koji je podnet od strane lica kome nije izdato rešenje o odobravanju projekta, kao i preuranjen ili neblagovremen zahtev, direktor Uprave odbacuje rešenjem.
Ako je administrativnom kontrolom utvrđeno da zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja ispunjava propisane uslove iz člana 27. ovog pravilnika, direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na avansnu isplatu IPARD podsticaja i nalaže isplatu odobrenih sredstava na namenski račun primaoca sredstava IPARD podsticaja upisan u Registar.
Rešenje iz stava 4. ovog člana naročito sadrži:
1) ukupan odobreni iznos avansne isplate IPARD podsticaja;
2) iznos avansne isplate IPARD podsticaja koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije i iznos avansne isplate IPARD podsticaja koji se finansira iz budžeta Republike Srbije;
3) obaveze primaoca sredstava IPARD podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, i to da:
(1) daje tačne i potpune podatke i dokumentaciju vezane za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;
(2) investiciju realizuje u skladu sa ovim pravilnikom,
(3) izvrši obeležavanje predmeta investicije, u skladu sa ovim pravilnikom,
(4) omogući pristup investiciji i dokumentaciji koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje službenim licima Uprave, kao i ovlašćenim predstavnicima: ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, organa nadležnog za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, ministarstva nadležnog za poslove finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF),
(5) čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, u periodu od pet godina od dana isplate,
(6) vrati isplaćena sredstva usled nepridržavanja obaveza, administrativne greške ili utvrđene nepravilnosti, odnosno prevare.

 

Izmena odobrenog projekta nakon avansne isplate IPARD podsticaja

Ako nakon avansne isplate IPARD podsticaja primalac sredstava IPARD podsticaja Upravi podnese zahtev za izmenu odobrenog projekta koji se odnosi na produžetak roka za realizaciju investicije, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, a rok važenja dostavljene bankarske garancije na osnovu koje je usvojen zahtev za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja je kraći od 12 meseci posle isteka traženog novog roka za realizaciju investicije, odnosno za podnošenje zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja iz tog zahteva za izmenu odobrenog projekta, direktor Uprave rešenjem odobrava izmenu projekta ako zahtev ispunjava uslove za izmenu odobrenog projekta u skladu sa ovim pravilnikom i ako podnosilac uz zahtev za izmenu odobrenog projekta dostavi i dokaz o produženju roka važenja predmetne bankarske garancije za period od 12 meseci posle isteka traženog novog roka za realizaciju investicije, odnosno za podnošenje

zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja iz tog zahteva za izmenu odobrenog projekta.
Ako nakon avansne isplate IPARD podsticaja, primalac sredstava IPARD podsticaja Upravi podnese zahtev za izmenu odobrenog projekta, a direktor Uprave u postupku po zahtevu za izmenu odobrenog projekta utvrdi manji ukupni odobreni iznos IPARD podsticaja od iznosa prethodno utvrđenog rešenjem o odobravanju projekta i rešenjem o odobravanju avansne isplate IPARD podsticaja, direktor Uprave rešenjem kojim odobrava izmenu projekta nalaže primaocu IPARD podsticaja i povraćaj razlike avansne isplate do visine do 50% od novog ukupno odobrenog iznosa IPARD podsticaja, u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog rešenja.

Pokretanje postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja

Postupak za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika IPARD podsticaja, odnosno primaoca sredstava IPARD podsticaja po osnovu avansne isplate IPARD podsticaja, koji ispunjava uslove u pogledu lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom, sa statusnim podacima podnosioca u Registru na dan podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja podnosi se Upravi posle realizacije investicije, u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno rešenju o izmeni odobrenog projekta.
Podnosilac zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja može ostvariti pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja samo po jednom zahtevu podnetom po istom rešenju o odobravanju projekta, odnosno rešenju o izmeni odobrenog projekta.

 

Pokretanje postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja

Zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja sadrži opštu dokumentaciju i to:
1) obrazac zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja u skladu sa Javnim pozivom;
2) račun, odnosno okončanu situaciju za nabavku predmeta investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta, odnosno kopiju elektronske fakture u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, odnosno kopiju fiskalnog računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija;
3) otpremnicu za nabavku predmeta investicije od domaćeg dobavljača, za koju je u skladu sa posebnim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno kopiju elektronske otpremnice, odnosno kopiju otpremnice koja je učitana u sistem elektronskih faktura kao prilog elektronske fakture, odnosno kopiju međunarodnog tovarnog lista ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
4) dokaz o izvršenom plaćanju predmeta investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, odnosno kopiju fiskalnog računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, odnosno potvrdu međunarodne finansijske transakcije – swift sa

nalogom za plaćanje, overene od strane banke ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
5) kopiju garantnog lista, odnosno izjave o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je u skladu sa posebnim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjave o saobraznosti, odnosno izjavu dobavljača da predmetna oprema, mašina ili mehanizacija ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista, niti izjave o saobraznosti;
6) izjavu dobavljača da je isporučena roba nova – ako je predmet investicije nabavka robe.
Za plaćanja izvršena u stranoj valuti, u svrhu odobravanja zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja, podnosilac zahteva vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u obrazac zahteva iz stava
1. tačka 1) ovog člana.
Ako se kod podnosioca zahteva preduzetnika, privrednog društva, odnosno poljoprivredne zadruge promenilo odgovorno lice, odnosno stručno lice odgovorno za proces proizvodnje u odnosu na postupak za odobravanje projekta, uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja prilaže se i dokaz da to novo stručno lice odgovorno za proces proizvodnje ima stručno znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede iz člana 46. stav 2. ovog pravilnika.
Ako je podnosilac zahteva kao mesto kontrole predmeta investicije odredio katastarsku parcelu ili objekat koje koristi po osnovu zakupa, odnosno prava korišćenja, uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja prilaže se i ugovor o zakupu, odnosno korišćenju te katastarske parcele, odnosno objekta, ako ovaj ugovor za tu katastarsku parcelu ili objekat nije već priložen u postupku po zahtevu za odobravanje projekta.
Podnosilac zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, uz zahtev može priložiti i:
1) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda iz nadležnosti poreske uprave, na dan podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja;
2) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda iz nadležnosti lokalne poreske administracije, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, odnosno prema mestu kontrole predmeta investicije, na dan podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja;
3) kopiju potvrde o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom.

Posebna dokumentacija uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja za investicije u izgradnju i opremanje objekta

Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u izgradnju objekta, uz zahtev se prilaže i kopija:
1) ugovora o građenju, odnosno izvođenju radova sa ovlašćenim izvođačem radova;
2) građevinske knjige, odnosno druge propisane dokumentacije u skladu sa propisima kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja izgradnja objekta za skladištenje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektorima voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa, uz zahtev se prilažu i podaci o skladišnom kapacitetu objekta, odnosno kapacitetu skladišnog prostora za čuvanje primarnih poljoprivrednih proizvoda, bez prostora za prijem i isporuku poljoprivrednih proizvoda, odnosno prostora za druge prateće namene.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u opremanje objekta koji nije u vlasništvu podnosioca zahteva, uz zahtev se prilaže i ugovor o zakupu, odnosno korišćenju objekta koji je zaključen, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koji je kao jedini teret upisan u registru o evidenciji nepokretnosti, ako ovaj ugovor nije priložen u prethodnom postupku pre podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u opremanje objekta koji je u susvojini ili zajedničkoj svojini, uz zahtev se prilaže i pisana saglasnost ostalih suvlasnika, odnosno zajedničara, za korišćenje i opremanje predmetnog objekta od strane podnosioca zahteva u ime i za račun podnosioca zahteva, overena kod nadležnog organa, ako ova saglasnost nije priložena u prethodnom postupku pre podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako su predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja skriveni radovi na izgradnji i opremanju objekta, uz zahtev se prilažu i fotografije skrivenih radova tokom realizacije investicije, u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisom kojim se bliže uređuje način i postupak obavljanja kontrole na licu mesta, kao i obrazac i sadržaj službene legitimacije kontrolora.

Posebna dokumentacija uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja za investicije u nabavku traktora i specijalizovanog vozila

Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u nabavku traktora i specijalizovanog vozila u skladu sa ovim pravilnikom, uz zahtev se prilaže i kopija:
1) saobraćajne dozvole, koja glasi na ime podnosioca zahteva;
2) vozačke dozvole za upravljanje traktorom, odnosno specijalizovanim vozilom, koja glasi na ime podnosioca zahteva – fizičkog lica nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno zaposlenog lica kod podnosioca zahteva – preduzetnika, privrednog društva i poljoprivredne zadruge.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u nabavku specijalizovanog vozila za prevoz životinja, odnosno specijalizovanog vozila za prevoz ribe, uz zahtev se prilaže i kopija potvrde o obučenosti za dobrobit životinja prilikom prevoza, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje program obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza, kao i sadržina i način vođenja Registra prevoznika životinja, koja glasi na ime podnosioca zahteva – fizičkog lica nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno zaposlenog lica kod podnosioca zahteva – preduzetnika, privrednog društva i poljoprivredne zadruge

Posebna dokumentacija uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja za investiciju u nabavku drona

Ако је предмет захтева за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја инвестиција у набавку дрона, уз захтев се прилаже и копија:

 • потврде о положеној провери знања за безбедно коришћење беспилотних ваздухоплова, која гласи на име подносиоца захтева – физичког лица носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства или члана породичног пољопривредног газдинства, односно запосленог лица код подносиоца захтева – предузетника, привредног друштва и пољопривредне задруге;
 • уверења о упису дрона у Евиденцију ваздухоплова у складу са прописом којим се уређују разврставање ваздухоплова, знаци државне припадности, ознаке регистрације и обавезни натписи ваздухоплова, осим ако за дату категорију, односно намену дрона није прописана обавеза уписа у Евиденцију ваздухоплова у складу са посебним прописом којим се уређују беспилотни ваздухоплови.

Posebna dokumentacija uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja za investicije u podizanje višegodišnjih zasada voća i grožđa

Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u podizanje ili obnavljanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća, ili investicija u podizanje novih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i grožđa, na katastarskoj parceli koja nije u vlasništvu podnosioca zahteva za odobravanje projekta, uz zahtev se prilaže i ugovor o zakupu, odnosno korišćenju te katastarske parcele koji je zaključen na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koji je kao jedini teret upisan u registru o evidenciji nepokretnosti, ako ovaj ugovor nije priložen u prethodnom postupku pre podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u podizanje ili obnavljanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća, ili investicija u podizanje novih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i grožđa, na katastarskoj parceli koja je u susvojini ili zajedničkoj svojini podnosioca zahteva, uz zahtev se prilaže i pisana saglasnost suvlasnika, odnosno zajedničara, za korišćenje sopstvenog višegodišnjeg zasada podnosioca zahteva na toj katastarskoj parceli, overena kod nadležnog organa, ako ova saglasnost nije priložena u prethodnom postupku pre podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u podizanje ili obnavljanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća ili investicija u podizanje novih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i grožđa sa sortom koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo oplemenjivača biljnih sorti, uz zahtev se prilaže i ovlašćenje nosioca prava oplemenjivača sorte za korišćenje reprodukcionog materijala zaštićene sorte koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti, u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita prava oplemenjivača

biljnih sorti, ako ovo ovlašćenje nije priloženo u prethodnom postupku pre podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u nabavku sadnog materijala za podizanje ili obnavljanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća, ili za podizanje novih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i grožđa, uz zahtev se prilaže i kopija:
1) deklaracije o kvalitetu sadnog materijala;
2) sertifikata o proizvodnji sadnog materijala.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u nabavku supstrata za podizanje ili obnavljanje višegodišnjih proizvodnih zasada borovnice ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica ili malina u saksijama, odnosno vrećama, kao i za klasične proizvodne zasade borovnica ili malina na bankovima, uz zahtev se prilaže i kopija sertifikata za taj supstrat.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u podizanje novih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i grožđa, uz zahtev se prilaže i kopija:
1) zapisnika inspektora o izvršenom pregledu dokumentacije (analize zemljišta na prisustvo štetnih nematoda, prouzrokovača raka korena i drugih štetnih organizama) i o utvrđivanju ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada;
2) dokumentacije o nabavljenom sadnom materijalu osnovne kategorije (dokument o poreklu sadnog materijala i fitosertifikat, odnosno biljni pasoš).

 

Pribavljanje podataka za proveru uslova za ostvarivanje prava na odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja

Uprava po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, pribavlja podatke o relevantnim činjenicama za proveru ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom i to:
1) podatke o upisu podnosioca zahteva u Registar, a naročito: statusne podatke podnosioca zahteva u Registru na dan podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja; podatke o poljoprivrednom zemljištu pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura, odnosno podatke o prijavljenom gajenju odgovarajuće vrste životinja, u zavisnosti od sektora koji je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja i uslova za ostvarivanje prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom; podatke o obnovi registracije poljoprivrednog gazdinstva za tekuću godinu; podatke o prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja;
2) podatke o podnosiocu zahteva – preduzetniku, privrednom društvu i poljoprivrednoj zadruzi, a naročito: podatke o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre; podatke o blokadi računa kod poslovnih banaka na dan podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja i u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, odnosno od dana osnivanja za novoosnovane privredne subjekte; podatke o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije,

strukturi vlasništva, razvrstavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, povezanim licima, grupi povezanih lica, članstvu u holdingu ili koncernu, broju zaposlenih, godišnjem prometu i ukupnoj imovini podnosioca zahteva – privrednog društva ili poljoprivredne zadruge sa povezanim licima;
3) podatke o izmirivanju dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja iz nadležnosti poreske uprave, odnosno iz nadležnosti lokalne poreske administracije, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, odnosno prema mestu kontrole predmeta investicije – ako podnosilac uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja nije priložio uverenje nadležnog organa;
4) podatke o postojanju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
5) podatke kojima se potvrđuje da predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, kao i da nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih izvora javnog finansiranja, osim kreditne podrške u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a naročito od: organa nadležnog za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, ministarstva nadležnog za poslove brige o selu, nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu kontrole predmeta investicije, kao i nadležnog pokrajinskog organa – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se mesto kontrole predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
6) podatke organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojima se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo podnosioca zahteva ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine, uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
7) podatke organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo podnosioca zahteva ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
8) podatke nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u skladu sa posebnim propisom;
9) podatke organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo podnosioca zahteva ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja, osim kod poljoprivrednih gazdinstava površine do 15 ha u sektorima voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa, za koja se ne traži ispunjenost ovih uslova, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja, uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka, mesa, jaja i ribarstva;

10) podatke o osnovu korišćenja katastarske parcele, odnosno objekta koje je podnosilac zahteva odredio kao mesto kontrole predmeta investicije;
11) podatke o vlasništvu izgrađenog objekta – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u izgradnju objekta, kao i podatke o upotrebnoj dozvoli za taj objekat, osim za prihvatljive investicije u posebne vrste objekata i posebne vrste radova za koje je propisano da nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
12) podatke o vlasništvu, pravu zakupa ili korišćenja objekta, upisanim teretima u registru o evidenciji nepokretnosti – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u opremanje objekta, kao i podatke o dozvoli za upotrebu tog objekta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata, osim ako je postojeći objekat izgrađen pre donošenja propisa kojim se uređuje izdavanje dozvola za građenje i upotrebu objekata;
13) podatke o izgradnji i opremanju proizvodnog objekta u skladu sa uslovima i tehničkom dokumentacijom iz člana 13. ovog pravilnika, kao i podatke o upisu podnosioca zahteva i objekta koji je predmet zahteva u Registar kupaca – proizvođača u skladu sa posebnim propisima i ovim pravilnikom – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
14) podatke o obeležavanju i registraciji životinja u Centralnoj bazi, odnosno podatke o objektima sa životinjama, odnosno odobrenim objektima sa životinjama iz Registra objekata, odnosno Registra odobrenih objekata – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u sektoru mleka, mesa, jaja i ribarstva, u skladu sa ovim pravilnikom;
15) podatke o upisu podnosioca zahteva i vozila u Registar prevoznika životinja – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u nabavku specijalizovanog vozila za prevoz životinja, odnosno specijalizovanog vozila za prevoz ribe;
16) podatke o obavljanju delatnosti proizvodnje sadnog materijala i upisu podnosioca zahteva u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija za proizvodnju sadnog materijala voća i grožđa;
17) podatke o obavljanju delatnosti proizvodnje rasada povrća i upisu podnosioca zahteva u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija za proizvodnju rasada povrća;
18) podatke o vlasništvu, pravu zakupa odnosno korišćenja, teretima na katastarskoj parceli upisanim u katastar nepokretnosti; saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede o investicionom ulaganju za podizanje zasada na parceli u državnoj svojini; upisu dobavljača sadnica u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja; upisu sorti ili klonova višegodišnjeg zasada voća u Registar sorti poljoprivrednog bilja, podatke o dobavljaču radova i usluga na pripremi zemljišta za podizanje višegodišnjeg zasada u Registru privrednih subjekata, podatke o upisu sorte u Registar zaštićenih biljnih sorti – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u podizanje, odnosno obnavljanje višegodišnjeg zasada u skladu sa ovim pravilnikom;

19) podatke o upisu proizvođača grožđa u Vinogradarski registar – ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja investicija u sektoru grožđa, u skladu sa ovim pravilnikom;
20) druge potrebne podatke iz službenih evidencija i registara, u skladu sa ovim pravilnikom.

 

Administrativna kontrola zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja

Uprava vrši administrativnu kontrolu zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev, kao i pribavljanjem i proverom podataka iz registara i službenih evidencija u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.
Administrativna kontrola iz stava 1. ovog člana obuhvata:
1) proveru formalnih uslova za postupanje po zahtevu za konačnu isplatu IPARD podsticaja;
2) proveru opštih i posebnih uslova za odobravanje prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom;
3) proveru opravdanosti i prihvatljivosti troškova koji su predmet zahteva za konačnu isplatu IPARD podsticaja;
4) utvrđivanje konačnog iznosa IPARD podsticaja.

 

Provera formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja

Provera formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja obuhvata proveru:
1) prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja;
2) ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Provera prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja obuhvata proveru da li je:
1) zahtev podnet u roku određenom rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta;
2) zahtev podnet od strane lica koje je imalac prava na odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta i ovim pravilnikom;
3) podnosilac zahteva po istom rešenju o odobravanju projekta, odnosno rešenju o izmeni odobrenog projekta, prethodno podneo drugi zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.

Zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja koji ne ispunjava prethodne formalne uslove za postupanje po zahtevu iz stava 2. ovog člana, direktor Uprave odbacuje rešenjem.
Provera ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja obuhvata proveru da li je obrazac zahteva pravilno popunjen, da li je priložena uredna propisana dokumentacija, kao i da li podaci koji su uneti u zahtev odgovaraju podacima iz registara i službenih evidencija, odnosno da li zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja sadrži druge formalne nedostatke koji Upravu sprečavaju da postupa po zahtevu, u celini ili delimično, osim prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja sadrži druge formalne nedostatke koji Upravu sprečavaju da postupa po zahtevu iz stava 4. ovog člana, Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva na koji način da uredi zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 20 dana od prijema obaveštenja, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev u roku.
Ako podnosilac ne uredi zahtev u skladu sa stavom 5. ovog člana, direktor Uprave rešenjem odbacuje zahtev kao neuredan.

 

Provera opštih i posebnih uslova za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja

Nakon provere ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom, Uprava vrši proveru opštih i posebnih uslova za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako se proverom podataka iz registara i službenih evidencija utvrdi da podnosilac zahteva ima dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, ili da nije izvršio upis u odgovarajući registar ili službenu evidenciju, ili da ne ispunjava neki drugi opšti ili poseban uslov za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom koji može otkloniti naknadnim merama i radnjama, Uprava o tome obaveštava podnosioca zahteva i omogućava mu da u roku koji ne može biti kraći od osam dana od prijema obaveštenja, izmiri dugovanja, izvrši upis u odgovarajući registar ili službenu evidenciju, odnosno izvrši potrebne mere i radnje u cilju otklanjanja drugih nedostataka, uz upozorenje na pravne posledice ako ne ispuni uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u određenom roku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i ovim pravilnikom.
Ako je predmet zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja izgrađen objekat za skladištenje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektorima voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa, sa skladišnim kapacitetom većim od sopstvenih potreba podnosioca zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, prema obimu poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu upisanom u Registar pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura u skladu sa ovim pravilnikom, zahtev za odobravanje konačne isplate odbija se kao neosnovan u srazmernom delu koji je veći od skladišnog kapaciteta koji odgovara sopstvenim potrebama podnosioca zahteva u skladu sa ovim pravilnikom.

Direktor Uprave rešenjem odbija zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja u celini, ako zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja više ne ispunjava kriterijume na osnovu kojih je bodovan zahtev za odobravanje projekta, i to kriterijume koji se odnose na ostvarene bodove po osnovu:
(1) područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, osim u slučaju promene posebnog propisa kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;
(2) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za: skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke;
(3) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za upravljanje otpadom i otpadnim vodama;
(4) investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
(5) statusa proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u odgovarajućem sektoru u skladu sa ovim pravilnikom i propisima kojima se uređuje organska proizvodnja;
(6) nivoa kvalifikacija odgovornog lica podnosioca zahteva – privrednog društva ili poljoprivredne zadruge, u oblasti poljoprivrede ili veterine, u skladu sa ovim pravilnikom i zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije;
(7) investicije u izgradnju objekta za koji podnosilac zahteva kao investitor ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdatu najkasnije do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
investicije u nabavku inovativnog proizvoda, u skladu sa ovim pravilnikom.

Kontrola na licu mesta pre konačne isplate IPARD podsticaja

U toku postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, Uprava vrši proveru ispunjenosti uslova za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja i kontrolom na licu mesta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i posebnim propisom kojim se propisuje način i postupak obavljanja kontrole na licu mesta, kao i obrazac i sadržaj službene legitimacije kontrolora.
Kontrolom iz stava 1. ovog člana Uprava u mestu kontrole predmeta investicije naročito proverava da li je korisnik IPARD podsticaja, odnosno primalac sredstava po osnovu avansne isplate IPARD podsticaja, realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta.

Provera opravdanosti i prihvatljivosti troškova

Uprava vrši proveru opravdanosti i prihvatljivosti troškova poređenjem računa i drugih propisanih isprava o realizaciji investicije i troškova u skladu sa ovim pravilnikom, dostavljenih uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja i odobrenih

investicija i troškova utvrđenih rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta.
Ako je rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta osnovica za obračun IPARD podsticaja za investiciju u nabavku traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila utvrđena u odnosu na određenu referentnu cenu u skladu sa ovim pravilnikom, a iz računa i drugih propisanih isprava o realizaciji investicije i troškova dostavljenih uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, proizilazi da je usled objektivnih promenjenih okolnosti došlo do promene iskazane snage motora, odnosno druge tehničke karakteristike traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila koja predstavlja kriterijum na osnovu kog je utvrđena odobrena vrednost referentne cene traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila, Uprava utvrđuje novu vrednost prihvatljivih troškova u visini referentne cene utvrđene na osnovu promenjene iskazane snage motora, odnosno druge tehničke karakteristike predmetnog traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje metodologija utvrđivanja referentne cene.

 

Indeksacija odobrene vrednosti prihvatljivih troškova

Uprava vrši proveru opravdanosti i prihvatljivosti troškova poređenjem računa i drugih propisanih isprava o realizaciji investicije i troškova u skladu sa ovim pravilnikom, dostavljenih uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja i odobrenih

investicija i troškova utvrđenih rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta.
Ako je rešenjem o odobravanju projekta, odnosno rešenjem o izmeni odobrenog projekta osnovica za obračun IPARD podsticaja za investiciju u nabavku traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila utvrđena u odnosu na određenu referentnu cenu u skladu sa ovim pravilnikom, a iz računa i drugih propisanih isprava o realizaciji investicije i troškova dostavljenih uz zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja, proizilazi da je usled objektivnih promenjenih okolnosti došlo do promene iskazane snage motora, odnosno druge tehničke karakteristike traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila koja predstavlja kriterijum na osnovu kog je utvrđena odobrena vrednost referentne cene traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila, Uprava utvrđuje novu vrednost prihvatljivih troškova u visini referentne cene utvrđene na osnovu promenjene iskazane snage motora, odnosno druge tehničke karakteristike predmetnog traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje metodologija utvrđivanja referentne cene.

 

Indeksacija odobrene vrednosti prihvatljivih troškova

Uprava pribavlja od organa nadležnog za poslove statistike mesečne indekse cena proizvođača industrijskih proizvoda, u periodu sprovođenja IPARD III programa, i to za sledeće statističke kategorije prihvatljivih investicija i troškova, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova:
1) elementi i materijali za ugrađivanje u građevinarstvu;
2) poljoprivredne mašine i oruđa;
3) kapitalni proizvodi;
4) trajni proizvodi za široku potrošnju.
Uprava na zvaničnoj internet stranici objavljuje mesečne indekse cena za svaku statističku kategoriju prihvatljivih troškova iz stava 1. ovog člana, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.
Ako zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja sadrži prihvatljive investicije i troškove u okviru statističkih kategorija iz stava 1. ovog člana, u vrednosti većoj od vrednosti utvrđene rešenjem o odobravanju projekta, odnosno većoj od nove vrednosti prihvatljivih troškova u visini referentne cene utvrđene na osnovu promenjene tehničke karakteristike predmetnog traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila, Uprava proverava da li je u periodu od isteka roka za podnošenje zahteva za odobravanje projekta u skladu sa Javnim pozivom, do donošenja rešenja o odobravanju projekta, došlo do povećanja cene određene statističke kategorije prihvatljivih troškova sadržanih u ovom zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako se u postupku odobravanja konačne isplate IPARD podsticaja utvrdi da je u periodu iz stava 3. ovog člana došlo do povećanja cene određene statističke kategorije prihvatljivih troškova iz stava 1. ovog člana sadržanih u zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana, Uprava vrši indeksaciju vrednosti ovih prihvatljivih troškova za navedeni period u skladu sa ovim pravilnikom.

Utvrđivanje konačnog iznosa IPARD podsticaja

Uprava pribavlja od organa nadležnog za poslove statistike mesečne indekse cena proizvođača industrijskih proizvoda, u periodu sprovođenja IPARD III programa, i to za sledeće statističke kategorije prihvatljivih investicija i troškova, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova:
1) elementi i materijali za ugrađivanje u građevinarstvu;
2) poljoprivredne mašine i oruđa;
3) kapitalni proizvodi;
4) trajni proizvodi za široku potrošnju.
Uprava na zvaničnoj internet stranici objavljuje mesečne indekse cena za svaku statističku kategoriju prihvatljivih troškova iz stava 1. ovog člana, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.
Ako zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja sadrži prihvatljive investicije i troškove u okviru statističkih kategorija iz stava 1. ovog člana, u vrednosti većoj od vrednosti utvrđene rešenjem o odobravanju projekta, odnosno većoj od nove vrednosti prihvatljivih troškova u visini referentne cene utvrđene na osnovu promenjene tehničke karakteristike predmetnog traktora, mehanizacije i specijalizovanog vozila, Uprava proverava da li je u periodu od isteka roka za podnošenje zahteva za odobravanje projekta u skladu sa Javnim pozivom, do donošenja rešenja o odobravanju projekta, došlo do povećanja cene određene statističke kategorije prihvatljivih troškova sadržanih u ovom zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako se u postupku odobravanja konačne isplate IPARD podsticaja utvrdi da je u periodu iz stava 3. ovog člana došlo do povećanja cene određene statističke kategorije prihvatljivih troškova iz stava 1. ovog člana sadržanih u zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja iz stava 3. ovog člana, Uprava vrši indeksaciju vrednosti ovih prihvatljivih troškova za navedeni period u skladu sa ovim pravilnikom.

Administrativna kontrola zahteva za odobravanje projekta

Uprava vrši administrativnu kontrolu zahteva za odobravanje projekta proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev, kao i pribavljanjem i proverom podataka iz registara i službenih evidencija u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.
Administrativna kontrola iz stava 1. ovog člana obuhvata:
1) proveru formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta;
2) proveru opštih i posebnih uslova za odobravanje projekta i proveru ekonomske održivosti projekta, u skladu sa ovim pravilnikom;
3) proveru opravdanosti i prihvatljivosti troškova koji su predmet zahteva za odobravanje projekta;
4) utvrđivanje odobrenog iznosa IPARD podsticaja.
Provera formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta obuhvata proveru:
1) prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta;
2) ostalih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta.
Provera prethodnih formalnih uslova za postupanje po zahtevu za odobravanje projekta

Rešenje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja

O ostvarivanju prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja odlučuje direktor Uprave rešenjem.
Rešenje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja donosi se u roku od šest meseci od podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.
Ako je administrativnom kontrolom i kontrolom na licu mesta pre konačne isplate IPARD podsticaja, u postupku utvrđeno da zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja ispunjava propisane uslove, direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na konačnu isplatu IPARD podsticaja.
Rešenje iz stava 3. ovog člana naročito sadrži:
1) podatke o primaocu sredstava IPARD podsticaja;
2) ukupan konačan iznos IPARD podsticaja za koji je ostvareno pravo na isplatu IPARD podsticaja;

3) iznos IPARD podsticaja koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije i iznos IPARD podsticaja koji se finansira iz budžeta Republike Srbije;
4) iznos IPARD podsticaja za koji se nalaže isplata na namenski račun primaoca sredstava IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom;
5) obaveze primaoca sredstava IPARD podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, i to da:
(1) daje tačne i potpune podatke i dokumentaciju vezane za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje,
(2) izvrši obeležavanje predmeta investicije u skladu sa ovim pravilnikom,
(3) omogući pristup investiciji i dokumentaciji koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje službenim licima Uprave, kao i ovlašćenim predstavnicima: ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, organa nadležnog za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, ministarstva nadležnog za poslove finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF),
(4) namenski koristi, ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u periodu od pet godina od dana konačne isplate IPARD podsticaja,
(5) čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, u periodu od pet godina od dana konačne isplate IPARD podsticaja,
(6) u periodu od pet godina od dana konačne isplate IPARD podsticaja, u zavisnosti od sektora u kome je investicija realizovana, obavlja biljnu proizvodnju na površinama poljoprivrednog zemljišta upisanim u Registru, odnosno stočarsku proizvodnju sa odgovarajućim stočnim fondom, koji odgovaraju površinama pod odgovarajućim biljnim kulturama, odnosno brojem grla stoke koji su ovim pravilnikom propisani kao minimalni uslovi u pogledu površine, odnosno broja grla stoke, za ostvarivanje prava na odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja,
(7) vrati isplaćena sredstva usled nepridržavanja obaveza, administrativne greške ili utvrđene nepravilnosti, odnosno prevare.
Rešenjem iz st. 3. i 4. ovog člana, iznos IPARD podsticaja koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije može se utvrditi u iznosu do 75% od ukupnog iznosa IPARD podsticaja.
Uprava poziva primaoca sredstava IPARD podsticaja da preuzme rešenje kojim se odobrava konačna isplata IPARD podsticaja.
Prilikom preuzimanja rešenja iz stava 6. ovog člana, Uprava usmenim i pisanim putem upoznaje primaoca sredstava IPARD podsticaja sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.
Primalac sredstava IPARD podsticaja, odnosno odgovorno lice primaoca sredstava svojim potpisom potvrđuje prijem rešenja o odobravanju konačne isplate IPARD podsticaja, kao i da je upoznat sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Konačna isplata IPARD podsticaja nakon avansne isplate IPARD podsticaja

Ako se rešenje kojim se odobrava konačna isplata IPARD podsticaja donosi nakon avansne isplate IPARD podsticaja, njime se utvrđuje ukupan konačni iznos IPARD podsticaja.
Ako je rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđen ukupan konačni iznos IPARD podsticaja veći od iznosa avansne isplate IPARD podsticaja, istim rešenjem direktor Uprave odobrava isplatu razlike između avansne isplate do konačnog iznosa IPARD podsticaja.
Ako je rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđen ukupan konačni iznos IPARD podsticaja koji odgovara iznosu avansne isplate IPARD podsticaja, istim rešenjem direktor Uprave konstatuje da avansna isplata postaje i konačna isplata IPARD podsticaja.
Ako je rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđen ukupan konačni iznos IPARD podsticaja manji od iznosa avansne isplate IPARD podsticaja, istim rešenjem direktor Uprave nalaže primaocu sredstava IPARD podsticaja povraćaj razlike između konačnog iznosa IPARD podsticaja do iznosa koji je avansno isplaćen, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.
Ako primalac sredstava IPARD podsticaja investiciju ne realizuje u skladu sa rešenjem kojim se usvaja zahtev za odobravanje projekta, direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj avansno isplaćenih sredstava, sa zateznom kamatom koja se obračunava od momenta isplate novčanih sredstava primaocu sredstava IPARD podsticaja, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.
Radi povraćaja avansno isplaćenih sredstava, na osnovu konačnog rešenja iz stava 5. ovog člana, Uprava pokreće postupak aktiviranja bankarske garancije na osnovu koje je odobrena avansna isplata IPARD podsticaja, kod poslovne banke koja je izdala bankarsku garanciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Vraćanje bankarske garancije

Primalac sredstava IPARD podsticaja može Upravi podneti zahtev za vraćanje bankarske garancije iz člana 27. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, odnosno iz člana 67. stav 1. ovog pravilnika, pre isteka roka važenja te bankarske garancije ako:
1) je konačnim rešenjem kojim je usvojen zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja utvrđen konačan iznos IPARD podsticaja u iznosu istom ili većem od iznosa avansne isplate IPARD podsticaja;
2) je konačnim rešenjem kojim je usvojen zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja utvrđen konačan iznos IPARD podsticaja u iznosu manjem od iznosa avansne isplate IPARD podsticaja i ako je primalac sredstava IPARD podsticaja izvršio povraćaj razlike između konačnog iznosa IPARD podsticaja do iznosa koji je avansno isplaćen, u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog rešenja;
3) primalac sredstava IPARD podsticaja nije realizovao investiciju i podneo zahtev za konačnu isplatu IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom, odnosno ako konačnim rešenjem nije usvojen podneti zahtev za konačnu isplatu IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom, i ako je primalac sredstava IPARD podsticaja izvršio povraćaj ukupnog iznosa avansno isplaćenih sredstava sa zateznom kamatom od momenta avansne isplate, u roku od 30

dana od dana dostavljanja rešenja kojim mu je naložen ovaj povraćaj avansno isplaćenih sredstava, sa zateznom kamatom.
O zahtevu za vraćanje bankarske garancije iz stava 1. ovog člana, odlučuje direktor Uprave rešenjem.
Rešenje iz stava 2. ovog člana donosi se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahteva za vraćanje bankarske garancije.
Nakon konačnosti rešenja kojim se usvaja zahtev za vraćanje bankarske garancije Uprava poziva nalogodavca da preuzme predmetnu bankarsku garanciju, uz potvrdu prijema.

Obeležavanje predmeta investicije

Primalac sredstava IPARD podsticaja može Upravi podneti zahtev za vraćanje bankarske garancije iz člana 27. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, odnosno iz člana 67. stav 1. ovog pravilnika, pre isteka roka važenja te bankarske garancije ako:
1) je konačnim rešenjem kojim je usvojen zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja utvrđen konačan iznos IPARD podsticaja u iznosu istom ili većem od iznosa avansne isplate IPARD podsticaja;
2) je konačnim rešenjem kojim je usvojen zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja utvrđen konačan iznos IPARD podsticaja u iznosu manjem od iznosa avansne isplate IPARD podsticaja i ako je primalac sredstava IPARD podsticaja izvršio povraćaj razlike između konačnog iznosa IPARD podsticaja do iznosa koji je avansno isplaćen, u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog rešenja;
3) primalac sredstava IPARD podsticaja nije realizovao investiciju i podneo zahtev za konačnu isplatu IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom, odnosno ako konačnim rešenjem nije usvojen podneti zahtev za konačnu isplatu IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom, i ako je primalac sredstava IPARD podsticaja izvršio povraćaj ukupnog iznosa avansno isplaćenih sredstava sa zateznom kamatom od momenta avansne isplate, u roku od 30

dana od dana dostavljanja rešenja kojim mu je naložen ovaj povraćaj avansno isplaćenih sredstava, sa zateznom kamatom.
O zahtevu za vraćanje bankarske garancije iz stava 1. ovog člana, odlučuje direktor Uprave rešenjem.
Rešenje iz stava 2. ovog člana donosi se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahteva za vraćanje bankarske garancije.
Nakon konačnosti rešenja kojim se usvaja zahtev za vraćanje bankarske garancije Uprava poziva nalogodavca da preuzme predmetnu bankarsku garanciju, uz potvrdu prijema.

Obeležavanje predmeta investicije

Korisnik IPARD podsticaja vrši obeležavanje predmeta investicije u izgradnju objekta, odnosno izgradnju i opremanje objekta, na početku izvođenja građevinskih radova i tokom realizacije investicije, postavljanjem table na gradilištu u obliku datom u Prilogu 7 – Obeležavanje predmeta investicije (u daljem tekstu: Prilog 7), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, nezavisno od obeležavanja gradilišta na način propisan zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.
Primalac sredstava IPARD podsticaja, kome je rešenjem o odobravanju konačne isplate IPARD podsticaja utvrđen konačan iznos IPARD podsticaja u visini koja prelazi 100.000 evra, vrši obeležavanje predmeta investicije u izgradnju objekta, nakon prijema rešenja kojim se odobrava konačna isplata IPARD podsticaja, u obliku datom u Prilogu 7. ovog pravilnika.
Korisnik IPARD podsticaja, odnosno primalac sredstava IPARD podsticaja vrši obeležavanje predmeta investicije u nabavku opreme, mašina i mehanizacije, uključujući traktore, specijalizovana vozila i dronove u skladu sa ovim pravilnikom, postavljanjem nalepnice, u roku od mesec dana nakon realizacije investicije, u obliku datom u Prilogu 7. ovog pravilnika.
Primalac sredstava IPARD podsticaja obezbeđuje da predmet investicije bude obeležen na način iz st. 2. i 3. ovog člana, u roku od pet godina od dana konačne isplate IPARD podsticaja.
Primalac sredstava IPARD podsticaja pridržava se i svih ostalih obaveza vezanih za obeležavanje predmeta investicije u skladu sa zakonom kojim se potvrđuje Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (IPARD III).

Kontrola na licu mesta posle konačne isplate IPARD podsticaja

Posle konačne isplate IPARD podsticaja, Uprava kontrolom na licu mesta, proverava da li se primalac sredstava IPARD podsticaja pridržava obaveza primaoca sredstava IPARD podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.
Kontrolom iz stava 1. ovog člana Uprava na mestu kontrole predmeta investicije naročito proverava da li primalac sredstava IPARD podsticaja u periodu od pet godina od dana konačne isplate IPARD podsticaja namenski koristi, ne otuđuje, niti omogućava drugom licu korišćenje predmeta investicije, kao i da li, u zavisnosti od sektora u kome je investicija

realizovana, obavlja biljnu proizvodnju na površinama poljoprivrednog zemljišta upisanim u Registru, odnosno obavlja stočarsku proizvodnju sa odgovarajućim fondom životinja, koji odgovaraju površinama pod odgovarajućim biljnim kulturama, odnosno brojem grla životinja koji su ovim pravilnikom propisani kao minimalni uslovi u pogledu površine, odnosno broja grla životinja, za ostvarivanje prava na konačnu isplatu IPARD podsticaja.