IPARD II program u Srbiji

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) predstavlja pomoć državama potencijalnim kandidatima za članstvo i državama u statusu kandidata da proces stabilizacije i pridruživanja sprovedu u skladu sa njihovim specifičnostima. Prioritetna oblast poljoprivreda i ruralni razvoj, namenjena je zemljama kandidatima sa ciljem pripreme za implementaciju i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU (eng.Common Agricultural Policy).

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, koja će pomoći postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diversifikacije ruralne ekonomije.

Kroz program se može podržati i uspostavljanje proizvođačkih grupa, ruralna infrastruktura, obuka, uključujući i savetodavne službe, agro-ekološke sheme, kao i lokalne inicijative, a kroz ovaj program se zemlje kandidati za članstvo u EU pripremaju za korišćenje sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

IPARD II program je odobrila EU i usvojen je zaključkom Vlade Republike Srbije. Realizuje se preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Finansijski sporazum 2014-2020 između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, kojim se omogućava sprovođenje IPARD II programa je, nakon potpisivanja obe ugovorne strane, stupio na snagu 12. juna 2018. godine.

IPARD podrška je prva pomoć ove vrste koja je namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima – pravnim i fizičkim licima, a obuhvaćeni su sledeći regioni: Beogradski region, Vojvođanski region, region Šumadija i Zapadna Srbija i region Južne i Istočne Srbije.

Trenutno se IPARD II program sprovodi kroz četiri mere:

 • Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – značajnom podrškom investicijama u materijalna sredstva i tehnička poboljšanja (izgradnja objekata i nabavka poljoprivredne mehanizacije) povećava se produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje.
 • Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva: kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta, povećava ukupne performanse sektora i doprinosi dostizanju potrebnih EU standarda.
 • Mera 7 – Diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja: ima za cilj povećanje stepena razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, uz mogućnost stvaranja novih radnih mesta, što će direktno uvećati prihod gazdinstava.
 • Mera 9 – Tehnička pomoć: mera podržava tehničku pomoć i troškove u vezi sa sprovođenjem IPARD programa. Cilj ove mere jeste da pomogne u sprovođenju i nadzoru programa, kao i u njegovoj eventualnoj izmeni.

U toku je priprema proceduralnog okvira za akreditacije sledećih mera:

 • Mera 4 – Mere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje: osnovni cilj mere je sticanje iskustva u sprovođenju i uvođenje metodologija i praksi EU u ovaj sektor.
 • Mera 5 – Priprema i implementacija Lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup): treba da doprinese razvoju civilnog društva i jačanju socijalnog dijaloga unutar ruralnih sredina. Podrška dobrom upravljanju, podsticanje zapošljavanja i razvoj ljudskog kapitala, uz sprovođenje mere kroz lokalna partnerstva, doprinosi održivom razvoju ruralnih područja.

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podršku koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja umnogome je različit od postupka povodom zahteva za subvencijama iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja terenskih kontrola koje se obavezno sprovode. Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja zahteva za isplatu.

IPARD subvencije za poljoprivredu

Procedura realizacije IPARD II investicija

Procedura realizacije IPARD II investicije može se podeliti u tri glavne faze:

 • odobravanje projekta
 • realizacija investicije
 • odobravanje zahteva za isplatu

Svaka od ovih faza ima svoje korake, koji su ovde opisani kako biste shvatili kompletnu proceduru od objave Javnog poziva, do samog kraja i isplate sredstava.

Odobravanje IPARD projekta

Odobravanje projekta je prva faza u kojoj se prikuplja sva potrebna dokumentacija, sastavlja biznis plan kroz koji se objašnjava održivost investicije i podnosi zahtev. Koraci u ovoj fazi su:

 1. Objava Javnog poziva od strane Uprave za agrarna plaćanja
 2. Priprema zahteva za odobrenje projekta
 3. Prijem i registracija zahteva kod Uprave za agrarna plaćanja
 4. Proces provere - administrativna obrada od strane Uprave
 5. Bodovanje, rangiranje i odobrenje projekta
Prijem zahteva za IPARD donacije

Realizacija investicije

Realizacija investicije je druga faza u kojoj se vrši investicija iz sopstvenih sredstava u opremu, izgradnju i sve druge stavke koje su navedene u biznis planu, na osnovu ponuda koje su poslate kao sastavni deo dokumentacije. Koraci u ovoj fazi su:

 1. Investicije iz sopstvenih sredstava
 2. Zahtev za izmenu IPARD projekta (ukoliko za tim ima potrebe)
 3. Završetak investicije
 4. Plaćanje svih računa prema dobavljačima u celosti (uključujući PDV)
Obrada zahteva za IPARD donacije

Odobravanje zahteva za isplatu IPARD sredstava

Odobravanje zahteva za isplatu je treća faza u kojoj se podnosi zahtev za isplatu Upravi za agrarna plaćanja. Po prijemu zahteva, Uprava vrši administrativnu obradu, proces provere realizacije investicije (da li se poklapa sa onim što je navedeno u biznis planu), inspekcijske provere u zavisnosti od vrste investicije i mere po kojoj se konkuriše. Koraci u ovoj fazi su:

 1. Podnošenje zahteva za isplatu
 2. Proces provere - administrativna obrada, kontrola pre isplate
 3. Donošenje rešenja o isplati podsticaja
 4. Isplata podsticaja podnosocu zahteva
 5. Kontrola na licu mesta (najmanje jednom u 5 godina životnog veka projekta)
Isplata IPARD podsticaja