IPARD Mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

... izgradnja objekata, nabavka opreme, nabavka traktora
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE: DOŠLO JE DO IZMENE PRAVILNIKA ZA IPARD MERA 1 Za sve informacije pozovite : 0373503131.

Informacije o Javnim pozivima:

 • Naredni Javni poziv za izgradnju i opremanje objekata biće raspisan februara 2024.godine
 • Naredni Javni poziv za traktore biće raspisan septembra 2024.godine

 

Podrška kroz IPARD Meru 1 obuhvata investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja i ulaganja u novu mehanizaciju i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, gazdinstva će svoju proizvodnju uskladiti i sa skupom nacionalnih uslova ali i sa EU standardima zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Ko može da konkuriše za sredstva?

Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 1. fizička lica - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo;
 4. zemljoradnička zadruga;

*Pravna lica (stavke 3. i 4.) moraju da zadovolje uslov da imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Koje obaveze imaju korisnici IPARD podsticaja?

Krajnji korisnici kroz proces prijave trebaju da:

 1. dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
 2. pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
 3. u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;
 4. u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

Usklađivanje sa nacionalnim standardima

Do završetka odobrenog projekta, pre isplate sredstava, krajnji korisnici podsticaja dužni su da svoje poslovanje i proizvodnju usklade sa nacionalnim standardima i to na sledeći način:

 1. Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 2. Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Usklađivanje sa standardima Evropske unije

Do završetka odobrenog projekta, pre isplate sredstava, krajnji korisnici podsticaja dužni su da svoje poslovanje i proizvodnju usklade sa  standardima EU i to na sledeći način:

 1. Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

IPARD Srbija - inicijativa za ruralni razvoj

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra.

Ekonomska održivost gazdinstva

Zahtevana investicija se obrazlaže putem biznis plana, u kome je potrebno opravdati investiciju i dokazati ekonomsku održivost iste. U zavisnosti od visine investicije, to se radi na jedan od sledeća dva načina:

 1. Za investicije preko 50.000 eura neophodan je kompletan složeni biznis plan u skladu sa formom pripremljenom od strane IPARD Agencije;
 2. Za investicije ispod 50.000 eura potrebna je pojednostavljena verzija biznis plana.

Iznos IPARD podsticaja - subvencija

Visina IPARD podsticaja - subvencija utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na prihvatljive troškove projekta, podeljena je na nekoliko kategorija krajnjih korisnika  i u odnosu na grupu podnosioca zahteva  iznosi:

 1. 60% ukupnih prihvatljivih troškova za opštu grupu,
 2. 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave),
 3. 70% za podnosioce zahteva u planinskim oblastima.

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja IPARD sredstava po sektorima

Za voće, povrće, ostale useve, i sektor grožđa:

 1. minimalni iznos - 5.000 evra
 2. maksimalni iznos - 700.000 evra

Za sektor mleka i mesa, kao i sektor jaja:

 1. minimalni iznos - 5.000 evra
 2. maksimalni iznos - 1.000.000 evra

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći  kroz sve Javne pozive u toku trajanja IPARD II programa.

IPARD subvencije - bespovratna sredstva za izgradnju, opremu...

IPARD II program pruža Vam mogućnost da korišćenjem bespovratnih sredstava realizujete Vaše planirane investicije u izgradnju objekata, nabavku opreme ili kupovinu traktora uz subvencije od 60% i više.

Opšti kriterijumi prihvatljivosti investicije

Za investicije u sve sektore poljoprivredne proizvodnje primenjuju se opšti kriterijumi. Pored ovih kriterijuma postoje i posebni kriterijumi za svaki sektor koji takođe moraju biti zadovoljeni. Opšti kriterijumi su:

 1. Prihvatljive su samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora i samo one mogu da budu plaćene (snima se nulto stanje i sve što je investirano pre potpisivanja ugovora ne ulazi u refundaciju), osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave (biznis plan, arhitektonski projekat itd);
 2. Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena;
 3. Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:
  1. Završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede;
  2. Iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava);
  3. Završen fakultet;
  4. Završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

Kriterijumi prihvatljivosti investicije po sektorima

Pored opštih kriterijuma, svaki sektor ima dodatne kriterijume koji trebaju da budu ispunjeni, kako bi zahtev bio prihvaćen.

Sektor mesa

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor mesa potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

 1. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju),
 2. ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registarodobrenih objekata

U zavisnosti od KAPACITETA OBJEKTA, korisnik može konkurisati za investicije u sledeće:

Do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i koza i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu, odnosno ima upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa, može konkurisati za Investicije u izgradnju / rekonstrukciju i/ili opremu za:

 1. štale,
 2. objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka.
 3. specijalizovana oprema za transport stajnjaka;
 4. Ulaganje u opremu i mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW);
 5. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.
 6. Nabavku traktora (*pogledati odeljak vezan za traktore za više detalja oko snage traktora)

Više od 1.000 goveda ili više od 1.000 ovaca ili koza ili više od 400 krmača ili više od 10.000 tovnih svinja ili više od 50.000 brojlera po turnusu, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

 1. Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
 2. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Sektor mleka

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor mleka potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

 1. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);
 2. na poljoprivrednom gazdinstvu ima mlečne krave koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
 3. je vlasnik navedenih životinja ili da je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

U zavisnosti od KAPACITETA OBJEKTA, korisnik može konkurisati za investicije u sledeće:

Do 300 mlečnih krava može konkurisati za investicije u izgradnju / rekonstrukciju i/ili opremu za:

 1. za štale za muzne krave, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, opremu za mužu, opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu
 2. Investicije u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 3. skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka;
 4. u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha,
 5. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.
 6. Nabavku traktora (*pogledati odeljak vezan za traktore za više detalja oko snage traktora)

Više od 300 mlečnih krava, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

 1. Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
 2. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Sektor voća

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor voća potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

Proizvođač voća ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća ako:

 1. u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava,
 2. da je predmet investicije vezan za proizvodnju te vrste voća.

Proizvođač voća koji u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća za investicije:

 1. Izgradnju objekata za skladištenje voća.
 2. Nabavku traktora (*pogledati odeljak vezan za traktore za više detalja oko snage traktora)

Proizvođač sadnog materijala voća ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća ako:

 1. u Registru ima upisan sadni materijal voća u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;
 2. obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala voća u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;
 3. je predmet investicije vezan za proizvodnju te vrste sadnog materijala voća.

 

Sektor povrća

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor povrća potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

Proizvođač povrća ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća ako:

 1. u Registru ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava,
 2. da je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.

Proizvođač povrća koji u Registru ima upisano od 0,5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 ha do 100 ha povrća na otvorenom prostoru ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća za investicije:

 1. izgradnju objekata za skladištenje povrća,
 2. Nabavku traktora (*pogledati odeljak vezan za traktore za više detalja oko snage traktora)

Sektor ostalih useva

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor ostalih useva potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

Proizvođač ostalih useva ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva ako:

 1. u Registru ima prijavljene kulture pod ostalim usevima u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar poljoprivrednih gazdinstava,
 2. da je predmet investicije vezan za proizvodnju ostalih useva.

U zavisnosti od POVRŠINE POD USEVIMA koje proizvođač ima upisane u Registru, korisnik može konkurisati za investicije u sledeće:

Od 2 ha ili više ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima  ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva za investicije:

 1. izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva.

Od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima  ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva za investicije:

 1. Nabavku traktora (*pogledati odeljak vezan za traktore za više detalja oko snage traktora)

Od 50 ha do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima  ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva za investicije:

 1. nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora.

Sektor jaja

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor jaja potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

 1. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju),
 2. ima odobreni objekat upisan u odgovarajući registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar odobrenih objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji, odnosno za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakogtipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja;
 3. ako je kapacitet objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji od 5.000 do 200.000 kokošaka nosilja;
 4. ako je vlasnik životinja ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

U zavisnosti od KAPACITETA OBJEKTA, korisnik može konkurisati za investicije u sledeće:

Od 5.000 do 200.000 kokošaka nosilja, može konkurisati za Investicije u izgradnju / rekonstrukciju i/ili opremu za:

 1. -----------------------

Više od 200.000 kokošaka nosilja, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

 1. rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, odnosno dogradnju objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji;
 2. nabavku novih obogaćenih kaveza;
 3. izgradnju objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka;
 4. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Sektor grožđa

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor grožđa potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

Proizvođači grožđa:

 1. u Registru ima upisano od 2 ha do 100 ha grožđa u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;
 2. je proizvođač grožđa upisan u vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;
 3. je predmet investicije vezan za proizvodnju grožđa.

Proizvođači sadnog materijala:

 1. u Registru ima upisano od 0,5 ha do 50 ha sadnog materijala grožđa u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;
 2. obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala vinove loze u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;
 3. da je predmet investicije vezan za proizvodnju te vrste sadnog materijala grožđa.

Posebni uslovi za nabavku novog traktora

Pored opštih kriterijuma, korisnik ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje:

SEKTOR MESA:

 1. do 60 kilovata (kW) -ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
 2. do 70 kilovata (kW) -ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
 3. do 80 kilovata (kW) -ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
 4. do 100 kilovata (kW) -ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

SEKTOR MLEKA:

 1. do 80 kilovata (kW) -ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava,
 2. do 100 kilovata (kW) -ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;

SEKTOR VOĆA:

 1. do 60 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha, odnosno pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 0,5 do 10 ha,
 2. do 80 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća, odnosno pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 10 do 50 ha,
 3. do 100 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;

SEKTOR POVRĆA:

 1. do 40 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha,
 2. do 80 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
 3. do 90 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
 4. do 100 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 100 ha;

SEKTOR OSTALIH USEVA:

 1. do 80 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha,
 2. do 100 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha;

SEKTOR JAJA:

 1. do 60 kilovata (kW) -ako ima objekat kapaciteta od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja,
 2. do 70 kilovata (kW) -ako ima objekat kapaciteta od 50.000 do 100.000 kokošaka nosilja,
 3. do 100 kilovata (kW) -ako ima objekat kapaciteta od 100.000 do 200.000 kokošaka nosilja;

SEKTOR GROŽĐA:

 1. do 60 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha, odnosno sadnog materijala grožđa od 0,5 do 10 ha,
 2. do 80 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa, odnosno sadnog materijala grožđa od 10 do 50 ha,
 3. do 100 kilovata (kW) -ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 50 do 100 ha.