IPARD Mera 3 - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

... izgradnja objekata, nabavka opreme, proizvodnja električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE: DOŠLO JE DO IZMENE PRAVILNIKA ZA IPARD MERA 3.  Za sve informacije pozovite : 0373503131.

Informacije o Javnim pozivima:

 • Naredni Javni poziv biće raspisan tokom aprila 2024.godine.

 

Kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta koja se ostvaruje u okviru Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, povećaće se ukupne performanse sektora mleko i mlečni proizvodi, meso i proizvodi od mesa i sektora voća i povrća i doprineti postizanju potrebnih EU standarda. Osim toga, ove investicije će doprineti produktivnosti i konkurentnosti ciljanih sektora, a olakšaće i bolje pozicioniranje proizvoda na tržištu i povećanje izvoza.

Ko može da konkuriše za sredstva?

Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 1. preduzetnik;
 2. privredno društvo;
 3. zemljoradnička zadruga;

*Pravna lica (stavke 3. i 4.) moraju da zadovolje uslov da imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Koje obaveze imaju korisnici IPARD podsticaja?

Krajnji korisnici kroz proces prijave trebaju da ispune sledeće uslove:

 1. budu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu;
 2. budu upisani u Agenciji za privredne registre i imaju aktivan status;
 3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva;
 5. kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta.

Usklađivanje sa nacionalnim standardima

Do završetka odobrenog projekta, pre isplate sredstava, krajnji korisnici podsticaja dužni su da svoje poslovanje i proizvodnju usklade sa nacionalnim standardima i to na sledeći način:

 1. Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 2. Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Usklađivanje sa standardima Evropske unije

Do završetka odobrenog projekta, pre isplate sredstava, krajnji korisnici podsticaja dužni su da svoje poslovanje i proizvodnju usklade sa  standardima EU i to na sledeći način:

 1. Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

IPARD Srbija - inicijativa za ruralni razvoj

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra.

Ekonomska održivost projekta

Zahtevana investicija se obrazlaže putem biznis plana, u kome je potrebno opravdati investiciju i dokazati ekonomsku održivost iste. U zavisnosti od visine investicije, to se radi na jedan od sledeća dva načina:

 1. Za investicije preko 50.000 eura neophodan je kompletan složeni biznis plan u skladu sa formom pripremljenom od strane IPARD Agencije;
 2. Za investicije ispod 50.000 eura potrebna je pojednostavljena verzija biznis plana.

Iznos IPARD podsticaja - subvencija

Visina IPARD podsticaja - subvencija utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na prihvatljive troškove projekta, i iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, IPARD podsticaji utvrđuju se u dodatnom iznosu od 10% preko gore navedenog procenta, tako da iznose 60% ukupnih prihvatljivih investicija.

NAPOMENA: Vrednost opšteg troška (izrada projekata, biznis plana itd) ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova, i ulazi u ukupne troškove projekta, tako da se i opšti trošak refundira (jedino računi za opšti trošak mogu biti plaćeni pre podnošenja zahteva, a priznaju se svi računi od 2014. godine i početka sprovođenja IPARD programa).

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja IPARD sredstava po sektorima

Za sektore mesa, voća, povrća, jaja i grožđa:

 1. minimalni iznos - 10.000 evra
 2. maksimalni iznos - 1.000.000 evra

Za sektor mleka:

 1. minimalni iznos - 10.000 evra
 2. maksimalni iznos - 2.000.000 evra

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 2 miliona evra javne pomoći  kroz sve Javne pozive u toku trajanja IPARD II programa.

IPARD subvencije - bespovratna sredstva za izgradnju, opremu...

IPARD II program pruža Vam mogućnost da korišćenjem bespovratnih sredstava realizujete Vaše planirane investicije u izgradnju ili renoviranje objekata, nabavku opreme uz subvencije od 50% ukupno prihvatljivih troškova ili do 60% za postrojenja za tretman otpadnih voda.

Opšti kriterijumi prihvatljivosti investicije

Za investicije u sve sektore prerade ili marketinga poljoprivrednih proizvoda primenjuju se opšti kriterijumi. Pored ovih kriterijuma postoje i posebni kriterijumi za svaki sektor koji takođe moraju biti zadovoljeni. Opšti kriterijumi su:

 1. da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 2. da ima sedište na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;
 3. da se investicija nalazi na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;
 4. da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. da su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
 6. da nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
 7. da dobavljač i podnosilac zahteva za IPARD podsticaje ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;
 8. da ima tri prikupljene ponude za predmet investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske Komisije u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za predmet investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun;
 9. da se predmetna investicija odnosi na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva datih u Prilogu 2 - Lista poljoprivrednih proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
 10. da je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika, odnosno ako po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom zahtev za odobravanje isplate nije podnet u roku određenom rešenjem o odobravanju projekta;
 11. da roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Prilogu 3 - Lista prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka.
 12. da se objekat koji je predmet investicije u sektoru mleka i mesa ne nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za bezbednost hrane (DG SANTE);
 13. za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju, odnosno rešenje za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 14. za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.

Kriterijumi prihvatljivosti investicije po sektorima

Pored opštih kriterijuma, svaki sektor ima dodatne kriterijume koji trebaju da budu ispunjeni, kako bi zahtev bio prihvaćen.

Sektor mesa

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor mesa potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

 1. ako ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Ukoliko je podnosilac zahteva KLANICA, pored gore navedenog uslova, potrebno je da ima MINIMALNI KAPACITET KLANJA:

Minimalno 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan, može konkurisati za Investicije u izgradnju / rekonstrukciju i/ili opremu za:

 1. izgradnja klanica, pratećih objekata za prijem i privremeni smeštaj životinja, objekata za preradu i skladištenje mesa, objekata za skladištenje gotovih proizvoda, unutrašnje putne mreže itd;
 2. izgradnja ostale infrastrukture: sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući generatore), kanalizacionih sistema, protivpožarne rezervoare, hidrantsku mrežu, sisteme grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije.
 3. nabavka opreme za prijem, istovar, prevoz, usmeravanje, obuzdavanje, omamljivanje i klanje životinja, oprema za prijem sirovina, za transport trupova i delova trupova, rasecanje, oprema za skladištenje (hladnjača), oprema za sakupljanje životinjskog otpada, laboratorijska oprema itd;
 4. proizvodnja energije iz obnovljivih izvora;
 5. postrojenja za tretman otpadnih voda;
 6. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje procesima proizvodnje;

NAPOMENA: kompletna lista prihvatljivih investicija nalazi se u prilogu Pravilnika.

Sektor mleka

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor mleka potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

 1. je upisano u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;
 2. ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru mleka za investicije:

 1. izgradnja objekata za preradu mleka i mlečnih proizvoda, uključujući objekte za prijem sirovina, termičku obradu (pasterizaciju, sterilizaciju, fermentaciju...), objekte za hlađenje i skladištenje gotovih proizvoda, pakovanje i distribuciju, unutrašnja putna mreža itd;
 2. nabavka opreme za prijem, utovar i skladištenje (hlađenje) mleka, oprema za ispitivanje kvaliteta mleka, laboratorijska oprema;
 3. izgradnja ostale infrastrukture: sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući generatore), kanalizacionih sistema, protivpožarne rezervoare, hidrantsku mrežu, sisteme grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije.
 4. nabavka vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom;
 5. postrojenja za tretman otpadnih voda;
 6. proizvodnja energije iz obnovljivih izvora,
 7. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje procesima proizvodnje;

NAPOMENA: kompletna lista prihvatljivih investicija nalazi se u prilogu Pravilnika.

Sektor voća i povrća

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor voća i povrća potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

 1. ako je upisano u Centralni registar objekata, u skladu sa zakonom koji uređuje bezbednost hrane.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća i povrća za investicije:

 1. Izgradnju objekata za preradu voća i povrća, objekata za skladištenje sirovina, pranje/čišćenje, sortiranje, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje, hlađenje (uključujući ULO hladnjače), izgradnju unutrašnje putne mreže itd;
 2. izgradnja ostale infrastrukture: sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući generatore), kanalizacionih sistema, protivpožarne rezervoare, hidrantsku mrežu, sisteme grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije.
 3. nabavku opreme za prijem, pranje, čišćenje, sušenje, liofilizaciju, preradu, pakovanje, obeležavanje, termičku obradu (sterilizacija, pasterizacija, blanširanje), oprema za hlađenje i zamrzavanje, oprema za transport (boks palete, plastični kontejneri), laboratorijska oprema, uređaji za prevoz u krugu objekta itd;
 4. postrojenja za tretman otpadih voda;
 5. proizvodnja energije iz obnovljivih izvora;

NAPOMENA: kompletna lista prihvatljivih investicija nalazi se u prilogu Pravilnika.

Sektor jaja

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor jaja potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

 1. ima objekat za izradu proizvoda od jaja koji ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu,
 2. je upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru jaja za investicije:

 1. izgradnja objekata za preradu jaja, objekata za prijem i skladištenje jaja, objekata za proizvodni proces (uključujući prostorije sa posebnim mikroklimatskim uslovima), objekata za pakovanje proizvoda od jaja, objekata za otpremanje proizvoda od jaja, objekata za skladištenje proizvoda i ambalaže, hladnjača itd, unutrašnje putne mreže;
 2. izgradnja ostale infrastrukture: sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući generatore), kanalizacionih sistema, protivpožarne rezervoare, hidrantsku mrežu, sisteme grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije.
 3. nabavka opreme za prijem, istovar i skladištenje sirovina, opreme za preradu jaja (oprema za mehaničko lomljenje, filtraciju, homogenizaciju, termičku obradu (pasterizaciju), oprema za hlađenje, sušenje, zamrzavanje, laboratorijska oprema itd.
 4. proizvodnja energije iz obnovljivih izvora;
 5. postrojenja za tretman otpadnih voda;
 6. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje procesima proizvodnje;

NAPOMENA: kompletna lista prihvatljivih investicija nalazi se u prilogu Pravilnika.

Sektor grožđa

Pored opštih kriterijuma, u zavisnosti od investicije, za sektor grožđa potrebno je da korisnik podsticaja zadovolji i sledeće uslove:

 1. u Registru ima upisano grožđe u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;
 2. da je proizvođač grožđa upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;
 3. da je proizvođač vina upisan u Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;
 4. ima utvrđen maksimalno mogući kapacitetet godišnje proizvodnje vina od 20.000 do 1.000.000 litara.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru prerade grožđa za investicije:

 1. izgradnja objekata za preradu grožđa, odnosno proizvodnju vina (uključujući objekte za skladištenje vina i vinskih proizvoda, aromatizovanih proizvoda na bazi vina, analizu grožđa i vina, skladištenje ambalaže, repromaterijala, enoloških sredstava), izgradnja unutrašnje putne mreže u okviru prostora u vlasništvu poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva itd.
 2. izgradnja ostale infrastrukture: sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući generatore), kanalizacionih sistema, protivpožarne rezervoare, hidrantsku mrežu, sisteme grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije.
 3. nabavka opreme i uređaja za prijem, pakovanje, obeležavanje stonog grožđa, inoks sudova za vino, vinifikatora, sudova za vinifikaciju, fermentaciju i čuvanje, univerzalne posude za vino, uređaje za kontrolisanu fermentaciju i hladnu stabilizaciju vina (uključujući softver), opremu za skladištenje, mešanje, naknadnu negu i odležavanje vina (uključujući drvene sudove i burad za barikiranje), mašine i opremu za preradu grožđa, opremu za kondicioniranje (punjenje, etiketiranje, pakovanje) uključujući linije za punjenje, oprema za transport u sklopu vinarije (palete za boce, kontejneri, postolja za drvenu barik burad), laboratorijska oprema itd.
 4. proizvodnja energije iz obnovljivih izvora;
 5. postrojenja za tretman otpadnih voda;

NAPOMENA: kompletna lista prihvatljivih investicija nalazi se u prilogu Pravilnika.