IPARD Mera 7 - Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava razvoj poslovanja

... izgradnja objekata, nabavka mašina, mehanizacije, opreme u sektoru ruralnog turizma
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE: DOŠLO JE DO IZMENE PRAVILNIKA ZA IPARD MERA7. Za sve informacije pozovite : 0373503131.
 • Informacije o Javnim pozivima:
 • Naredni Javni poziv biće raspisan početkom juna 2024.godine

 

Podrška kroz Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja usmerena je na stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima, a samim tim i smanjenje zavisnosti od poljoprivrede i poboljšanje kvaliteta i dostupnosti osnovnih usluga i infrastrukture.

Fokus diverzifikacije u okviru IPARD II programa je ruralni turizam zbog postojanja duge tradicije i velikog potencijala i potrebe za daljim razvojem tog sektora. Dostupnost IPARD fondova, jačenje socijalnog kapitala i tržišnih veza, trebalo bi da ojačaju ruralne zajednice i doprinesu njihovom održivom razvoju u budućnosti.

Ko može da konkuriše za sredstva?

Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 1. fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice;

*Pravna lica (stavka 3.) moraju da zadovolje uslov da imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Koje obaveze imaju korisnici IPARD podsticaja?

Krajnji korisnici kroz proces prijave trebaju da:

 1. budu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu;
 2. budu upisani u Agenciji za privredne registre i imaju aktivan status (*samo za privredna društva);
 3. nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 4. računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva;
 5. nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Usklađivanje sa nacionalnim standardima

Do završetka odobrenog projekta, pre isplate sredstava, krajnji korisnici podsticaja dužni su da svoje poslovanje i proizvodnju usklade sa nacionalnim standardima i to na sledeći način:

 1. Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.
 2. Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Usklađivanje sa standardima Evropske unije

Do završetka odobrenog projekta, pre isplate sredstava, krajnji korisnici podsticaja dužni su da svoje poslovanje i proizvodnju usklade sa  standardima EU i to na sledeći način:

 1. Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

IPARD Srbija - inicijativa za ruralni razvoj

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra.

Ekonomska održivost projekta

Zahtevana investicija se obrazlaže putem biznis plana, u kome je potrebno opravdati investiciju i dokazati ekonomsku održivost iste. U zavisnosti od visine investicije, to se radi na jedan od sledeća dva načina:

 1. Za investicije preko 50.000 eura neophodan je kompletan složeni biznis plan u skladu sa formom pripremljenom od strane IPARD Agencije;
 2. Za investicije ispod 50.000 eura potrebna je pojednostavljena verzija biznis plana.

Iznos IPARD podsticaja - subvencija

Visina IPARD podsticaja - subvencija utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na prihvatljive troškove projekta,   i iznosi do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije.

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja IPARD sredstava

 1. minimalni iznos - 20.000 evra
 2. maksimalni iznos - 300.000 evra

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 300.000 evra javne pomoći  po jednom zahtevu. Ukupan iznos IPARD podsticaja može biti do 400.000 evra kroz najviše tri projekta po korisniku u toku trajanja IPARD II programa.

IPARD subvencije - bespovratna sredstva za izgradnju, opremu...

IPARD II program pruža Vam mogućnost da korišćenjem bespovratnih sredstava realizujete Vaše planirane investicije u izgradnju objekata ili nabavku opreme u sektoru seoskog turizma uz subvencije od 65%.

Kriterijumi prihvatljivosti projekta

Za odobravanje projekta tj. investicije u sektoru ruralnog turizma primenjuju se opšti kriterijumi. Da bi projekat bio smatran prihvatljivim i odobren, moraju da budu zadovoljeni sledeći kriterijumi:

 1. da se investicija nalazi u ruralnom području (gustina naseljenosti manja od 150 stanovnika po km2);
 2. ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije, nije veći od 30, za lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo;
 3. ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Beogradskog regiona, Regiona Vojvodine, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;
 4. nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 5. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 6. da je katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu;
 7. da je objekat koji je predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje u njegovom vlasništvu;
 8. da je objekat koji je predmet investicije u opremanje u njegovom vlasništvu, odnosno u slučaju preduzetnika i privrednog društva da nad tim objektom ima i pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
 9. nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
 10. dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;
 11. ima tri prikupljene ponude za predmet investicije, odnosno prihvatljive troškove prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno jednu ponudu za predmet investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje se dostavlja račun;
 12. je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika, odnosno ako po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom zahtev za odobravanje isplate nije podnet u roku određenom rešenjem o odobravanju projekta;
 13. roba koja je predmet investicije potiče iz zemlje koja je data u Prilogu 3 – Lista prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka.
 14. za objekat koji je predmet investicije u izgradnju ima odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 15. za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu;
 16. ako predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja.

Ukoliko je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako taj objekat ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova ili dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, podnosilaz zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako se energija iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju u cilju obavljanja registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti.

Prihvatljive investicije i troškovi

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na odobravanje projekta za sledeće investicije i troškove:

 1. izgradnja kategorisanog objekta za pružanje turističkih odnosno ugostiteljskih usluga, izgradnja pratećih objekata za pružanje ugostiteljskih ili turističkih usluga, izgradnja turističke infrastrukture (objekti za odmor, rekreaciju, edukaciju i zabavu turista, tematski i zabavni parkovi, tereni za tenis, deija igrališta, otvoreni i zatvoreni objekti sportske rekreacije, rekreativna staza, objekti za avanturističke aktivnosti...), bazeni za kupanje i wellness objekti, prodajne prostorije za hranu, piće i domaću radinost u sklopu gazdinstva, degustacione sale pejzažno uređenje, infrastruktura za pristup objektu za pristup osobama sa invaliditetom, parking itd;
 2. izgradnja ostale infrastrukture: sistema za snabdevanje vodom (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući generatore), kanalizacionih sistema, protivpožarne rezervoare, hidrantsku mrežu, sisteme grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije.
 3. nabavka opreme za kategorisane i prateće objekte za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga (nameštaj, televizijska oprema, satelitski prijemnici, mašine za pranje, sušenje, peglanje...), mehanizazija za održavanje prostora oko objekta (izuzimajući traktore).
 4. čamci i plutajući objekti za sport i razonodu (kanui, pedaline...)
 5. oprema za uređenje prostora za kampovanje, sportskih terena i igrališta, bicikli sa opremom;
 6. proizvodnja energije iz obnovljivih izvora (postrojenja za solarnu energiju, vetroturbine, postrojenja na biomasu ili biogas, toplotne pumpe, postrojenja za geotermalnu energiju...);

NAPOMENA: kompletna lista prihvatljivih investicija nalazi se u prilogu Pravilnika.