Objavljeno: 2. jula 2021. | Autor: Agencija KRUNET

Po četvrti put je izvršena izmena i dopuna Pravilnika o IPARD podsticajima za investcije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Tako na primer u aktuelnoj verziji Pravilnika navodi se da:

U ostale useve podrazumeva se, između ostalog, i hmelj;

Lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća ako u Registru ima upisano do 20 ha jagodastog voća i/ili do 100 ha drugog voća;

Lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje voća ako u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća;

Proizvođač sadnog materijala voća ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća ako:

  • u Registru ima upisano do 50 ha sadnog materijala voća u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje
  • obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala voća u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;
  • je predmet investicije vezan za proizvodnju te vrste sadnog materijala voća;

Lice  ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća ako u Registru ima upisano do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 100 ha povrća na otvorenom prostoru u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje;

Lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje povrća ako u Registru ima upisano od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 ha do 100 ha povrća na otvorenom prostoru;

Lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva, za investicije u:

  • izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima upisano 2 ha ili više ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;
  • nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

Lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru jaja ako ima odobreni objekat upisan u odgovarajući registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar odobrenih objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji kapaciteta do 200.000 kokošaka nosilja, odnosno ima upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja;

Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako ima privremenu situaciju sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta;

Lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća za investicije u nabavku sadnica voća od dobavljača pravnog lica, odnosno preduzetnika upisanog u Registar proizvođača sadnog materijala;

Lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća za investicije u pripremu zemljišta za podizanje višegodišnjeg proizvodnog zasada voća od dobavljača privrednog društva, zemljoradničke zadruge, odnosno preduzetnika upisanog u Registar privrednih subjekata;

Lice iz ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća za investicije u podizanje višegodišnjeg proizvodnog zasada voća samo za jednu voćnu vrstu po jednom proizvodnom zasadu.